Ocena brak

Co to jest barometr Fortina?

Autor /Komun Dodano /31.01.2012

Współcześnie używane barometry rtęciowe bazu­ją na pionierskiej konstrukcji Torricellego, do któ­rej wprowadzono parę modyfikacji umożliwiają­cych przeprowadzenie dokładnych i wiarygodnych pomiarów. W urządzeniu Torricellego każda zmia­na ciśnienia atmosferycznego powodowała prze­pływ rtęci między rurą a naczyniem, powodując zmianę poziomu. A właśnie od tego poziomu nale­żało mierzyć wysokość słupa cieczy. Jednym z roz­wiązań było stosowanie ruchomej skali i każdo­razowe ustawianie zera zgodnie z poziomem rtęci w naczyniu. Znacznie wygodniejszy i dokładniej­szy sposób zerowania barometru został opracowa­ny przez Francuza Jeana Fortina w 1810 roku.
Barometr jego konstrukcji miał stałą skalę, a po­jemnik z rtęcią, tzw. cysterna, miał formę skórza­nego elastycznego worka. Przed dokonaniem od­czytu ciśnienia cysternę ściskano śrubami, tak by poziom rtęci w zbiorniku podniósł się, a ciecz do­tknęła wskaźnika zamocowanego do skali. Jego drugi koniec ustawiano na punkt zerowy skali. Dzięki temu podczas odczytywania ciśnienia otrzy­mywano zawsze jego dokładną wartość. Zerując barometr Fortina, nie przesuwano skali, a regulo­wano poziom rtęci w cysternie tak, by był zgodny z jej punktem zerowym.

Podobne prace

Do góry