Ocena brak

Co to jest akupunktura?

Autor /Grzebyk Dodano /31.01.2012

Akupunktura to chińska sztuka leczenia licząca około 5000 lat. Chociaż praktykowano ją w Europie już od prawie dwóch stuleci, dopiero w latach pięćdziesiątych XX wieku wzbudziła na naszym kontynencie powszechne zainteresowanie.
Akupunktura jest zaliczana do form medycy­ny alternatywnej, ale stosuje się w leczeniu wielu chorób, z którymi nie poradziła sobie medycyna konwencjonalna.
Głównym celem akupunktury jest profilaktyka, czyli zapobieganie chorobom, i prawdopodobnie z tej przyczyny długo nie była ona akceptowana w świecie zachodnim, w którym rozpowszechnione jest przekonanie, że zadaniem medycyny jest prze­de wszystkim leczenie chorób. Różnice kulturowe są także przyczyną powstania dwóch teorii doty­czących sposobu pojmowania tej nauki. Stworzona w starożytnych Chinach filozofia taoizmu głosiła, że człowiek i wszechświat stanowią jedność i że wszystkie formy życia są przeniknięte życiodajną energią chi. Każde nasze doświadczenie ma swoje przeciwieństwo (zimno i ciepło, dzień i noc, męski i żeński, i tak dalej). Te przeciwstawne siły są nazy­wane Yin i Yang.
Chińczycy wierzą, że Yin i Yang mieszają się i uzupełniają, tworząc równowagę i zapewniając dobre zdrowie. Jednak jeśli równowaga ta w jakiś sposób zostanie zachwiana, czujemy się źle, rozwi­ja się choroba. Akupunktura może przywrócić rów­nowagę sił. Punkty leżące nad teoretycznymi linia­mi biegnącymi pod skórą noszą nazwę meridianów. Starożytni teoretycy wierzyli, że te linie odgrywają funkcję kanałów, przez które przepływają energie Yin i Yang.

Ludzie zajmujący się współcześnie akupunkturą na Zachodzie tłumaczą skuteczne działanie tej sztu­ki w sposób bardziej naukowy. Starają się połączyć starożytne teorie, ze współczesną wiedzą o ukła­dzie nerwowym.
Pod skórą znajduje się siatka nerwów, których najważniejsze wiązki przebiegają wzdłuż meri­dianów - miejsc usytuowania najistotniejszych dla akupunktury punktów. Jedną z funkcji nerwów jest przekazywanie informacji o stanie organizmu.

Informacje takie przekazywane są do mózgu ze wszystkich części ciała, a jeśli wśród nich jest uszkodzony narząd, zakończenia nerwowe wysyła­ją „sygnały alarmowe", odczuwane przez człowie­ka jako ból. Teoretycy współczesnej akupunktury twierdzą, że ból może pojawić się jako objaw cho­roby nawet w części ciała, która nie została bez­pośrednio zaatakowana.
Na przykład ból żołądka jest rejestrowany w skórze górnej części brzucha i przeciwległych partiach pleców. Związek pomiędzy źródłem pow­stawania a miejscem odczuwania bólu wyjaśnia się faktem, że nerwy dochodzące do obu obszarów są powiązane ze sobą.
Na ciele człowieka znajduje się około 1000 punktów, wszystkie położone wzdłuż linii meri­dianów. Rozróżnia się 12 głównych meridianów, każdy związany z jednym z narządów organizmu. Przebiegają one przez główne części ciała i koń­czą się na koniuszkach palców stóp lub dłoni.

Podobne prace

Do góry