Ocena brak

CO ROZUMIEMY POD POJĘCIEM USTAWOWYCH ZNAMION PRZESTĘPSTWA

Autor /Remigiusz Dodano /30.11.2011

Znamiona. Zespoły ustawowych znamion tworzą typy przestępstw (jak np. zabójstwo, znieważenie pomnika, kradzież leśna etc.). Aby można był mówić o odpowiedzialności karnej, sprawca musi wyczerpać wszystkie znamiona typu przestępstwa i musi to zostać udowodnione. Ustawowe znamiona przestępstwa dotyczą:

  • podmiotu przestępstwa;

  • strony podmiotowej;

  • przedmiotu przestępstwa;

  • strony przedmiotowej.

Ustawowe znamiona wyznaczają zespół charakterystycznych cech czynu zabronionego tworzących zarys typu przestępstwa.

Ustawowe znamiona przestępstwa- przestępstwo musi być czynem zabronionym przez ustawę karną tzn. musi odpowiadać opisowi ustawowemu określonego typu przestępstwa (zniesławienie, paserstwo) , a których występowanie w czynie sprawcy musi być stwierdzone .Mogą dotyczyć różnych elementów jego struktury: podmiotu, strony przedmiotowej, strony podmiotowej lub przedmiotu

Znamiona opisowe-to te których stwierdzenie nie wymaga stosowania ocen , a ich zakres znaczeniowy jest stosunkowo wyraźny pieniądz, uderza, w postępowaniu sądowym.

Znamiona ocenne- wymagają przy ustaleniu ich występowania czynie, posługiwaniu się różnego rodzaju ocenami, istotne zeszpecenie, mienie wielkich rozmiarów, pornograficzne, uporczywie, poniża.

Znamiona wartościujące

Znamiona normatywne

Ustawowe znamiona dotyczą:

cech podmiotu

cech strony podmiotowej

cech przedmiotu ochrony przestępnego

cech strony przedmiotowej tj. opisu zabronionego zachowania, ewentualnie jego skutki, a niekiedy również okoliczności.

USTAWOWE ZNAMIONA PRZESTĘPSTWA

Znamiona przedmiotu ochrony

A-.ogólny przedmiot ochrony – wartości społeczne, które zasługują na objęcie ochroną prawa karnego – interes państwa, dobro ogółu

B- rodzajowy przedmiot ochrony – pogrupowanie przestępstw – bliskość rodzajowa decyduje o tym, gdzie w kk znajduje się przepis (np. ochrona życia i zdrowia)

Rozdziałów chroniących rodzajowo pogrupowane dobra jest w kk 23, ale rozdział 22 zawiera przepisy, które nie znalazły miejsca gdzie indziej, a 23 dotyczy wojska

Niektóre dobra są chronione w różnych rozdziałach – nie występuje pełna rozłączność

C- bezpośredni przedmiot ochrony – jest zazwyczaj określany przez przepisy kształtujące dany typ przestępstwa

Znamiona strony przedmiotowej przestępstwa

A- sposób zachowania się sprawcy – sposób popełnienia znamiona przestępstwa – zwane są także znamionami czasownikowymi

B- znamiona przedmiotu czynu zwanego też przedmiotem wykonawczym – bywają nimi przedmioty materialne, ale także dobra niematerialne

C- znamiona użytych środków – np. broń palna, nóż

D- znamiona okoliczności – znamiona czasu popełnienia przestępstwa, miejsca i sytuacji – spełniają one rolę bądź konstytutywną (warunek sine qua non), bądź wpływają na podwyższenie lub obniżenie karalności

E- znamiona skutku – są z reguły powiązane z przedmiotem wykonawczym – dotyczy tylko części przestępstw

Nie wszystkie z wymienionych grup znamion występują w każdym przestępstwie – chodzi o punkty b, c, d – zmieniają się; zawsze występuje a, w większości także e.

Znamiona podmiotu popełniającego przestępstwo

Zaimek „kto” oznacza, że odpowiadać za popełnienie przestępstwa może każdy człowiek, jeśli nie istnieją inne okoliczności wyłączające

Znamiona strony podmiotowej przestępstwa

A. Umyślność lub nieumyślność

B. Inne elementy przeżyć sprawcy, które mogą być uwzględnione w ustawie (stany emocjonalne)

Podobne prace

Do góry