Ocena brak

Co robi państwo w gospodarce?

Autor /Ziemowit95 Dodano /14.12.2011

1) Ustanawia prawa i przepisy szczegółowe

Kształtuje porządek prawny, z którego wynikają podstawowe zasady prawa własności (np. zakaz posiadania broni bez specjalnego zezwolenia) i funkcjonowanie rynków.

Reguluje zachowania gospodarcze, ustanawiając szczegółowe zasady działania przedsiębiorstw (zezwolenia lokalizacyjne, przepisy związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem, przepisy zakazujące pewnego rodzaju działalności gospodarczej, np. sprzedaży heroiny.

2) Kupuje i sprzedaje dobra i usługi

Kupuje i wytwarza wiele dóbr i usług (takich jak obrona narodowa, oświata, parki i drogi), które są dostarczane przedsiębiorstwom i gospodarstwom domowym.

Większość z nich dostarczana jest użytkownikom bez pobierania bezpośrednich opłat (np. obrona narodowa, oświata), jednak niektóre dobra i usługi są bezpośrednio opłacane przez użytkowników (np. transport publiczny, publikacje rządowe)

Państwo, podobnie jak przedsiębiorstwa, musi decydować co kupować, a co wytwarzać samodzielnie (np. rządy  reguły kupują komputery, ale samodzielnie piszą programy niezbędne do ich wytwarzania).

3) Dokonuje płatności transferowych

Płatności transferowe to wypłaty, w zamian za które nie są świadczone żadne bezpośrednie usługi, np. czek pokrywany przez ubezpieczenia społeczne, zasiłki dla bezrobotnych, odsetki od pożyczek państwowych.

Wydatki państwa to suma wartości dóbr i usług nabywanych przez państwo oraz płatności transferowych.

4) Nakłada podatki

Państwo finansuje zakupy dóbr oraz płatności transferowe, nakładając podatki i zaciągając pożyczki.

Podatki pobierane na poziomie państwa, jak podatek dochodowy VAT, są zwykle uzupełniane przez podatki lokalne, których wysokość zależy od wartości majątku lub rozmiarów gospodarstwa domowego.

5) Próbuje stabilizować gospodarkę

Każda gospodarka rynkowa cierpi z powodu cykli koniunkturalnych

Cykl koniunkturalny polega na wahaniach wielkości produkcji społecznej czyli PKB, którym towarzyszą zmiany poziomu bezrobocia oraz stopy inflacji.

Państwo często usiłuje wpływać na przebieg cyklu koniunkturalnego. Np. może obniżyć podatki podczas recesji, mając nadzieję, że ludzie zwiększą wydatki i w ten sposób zwiększy się PKB.

Bank Centralny, który kontroluje ilość pieniądza, może ją zwiększać szybciej podczas recesji, aby pomóc gospodarce wydostać się z owej recesji. Kiedy stopa inflacji jest wysoka, bank centralny może zmniejszać stopę wzrostu podaży pieniądza, w celu ograniczenia inflacji.

Próba stabilizacji gospodarki ma na celu utrzymanie jej w stanie zbliżonym do pełnego zatrudnienia, lecz z niskim poziomem inflacji.

6) Wpływa na alokację zasobów

Możliwość nakładania podatków oznacza możliwość wpływania na alokację zasobów, jakimi dysponuje gospodarka lub, inaczej mówiąc, zdolność zmieniania struktury produkcji.

- Decyduje, CO jest wytwarzane, poczynając od wydatków na obronę, poprzez oświatę i kończąc na wspieraniu sztuki.

- Poprzez działalność regulacyjną i system prawny państwo wpływa na to, JAK są produkowane dobra.

- Podatki i transfery, które zabierają część dochodu jednym i przekazują je innym, pozwalają państwu oddziaływać na podział produktu społecznego, czyli określać, DLA KOGO są wytwarzane dobra w gospodarce.

Opodatkowując papierosy, rząd może ograniczyć ilość wypalanych papierosów i przez to poprawić stan zdrowia społeczeństwa. Opodatkowując dochody uzyskiwane z pracy, rząd wpływa na ilość czasu, jaki ludzie chcą przeznaczyć na pracę.

Ponieważ podatki wpływają na alokację zasobów zarówno pośrednio – zmieniając relacje cen, jak i bezpośrednio, odgrywają one istotną rolę w funkcjonowaniu systemu rynkowego i decydują o sposobie, w jaki społeczeństwo wykorzystuje swe rzadkie zasoby.

Podobne prace

Do góry