Ocena brak

Co powodują kwaśne deszcze?

Autor /Romka Dodano /31.01.2012

Wszędzie też można zobaczyć skutki niosących zanieczyszczenia opadów w postaci już martwych lub obumierających lasów. Skutki kwaśnych desz­czów widać najwyraźniej na zboczach gór, tam bowiem dolne warstwy chmur kwaśnego deszczu stykają się z roślinnością. Są one widoczne rów­nież w Polsce - na przykład w lasach porastają­cych Karkonosze i Góry Izerskie.

Proces obumierania lasów z powodu kwaśnych opadów wciąż jeszcze nie został szczegółowo wyja­śniony. Z pewnością jednak można go podzielić na kilka etapów. Początkowo substancje zawarte w deszczu atakują liście lub igły, które w efekcie opadają. Potem choroba atakuje całą roślinę. Drze­wo obumiera, a jeśli rośnie na stromym stoku, prze­wraca się jak ścięte przez drwala.
Poziom zanieczyszczenia najłatwiej ocenić, ob­serwując porosty. Różne gatunki porostów wyka­zują różną wrażliwość na zanieczyszczenia środo­wiska. Dlatego obecność danego gatunku i brak innego jest ważną informacją o stanie środowiska naturalnego w danym miejscu.
Kwaśne deszcze powodują też zakwaszanie wód powierzchniowych. Szczególnie narażone są strumienie, rzeki i jeziora na terenach zalesionych. Ba­dania wykazały, że przy współczynniku pH = 5,4 przestają się rozmnażać ryby.
Kwaśne deszcze spowodowały śmierć milionów łososi i pstrągów w tysiącach szwedzkich jezior. Spośród 90 tysięcy szwedzkich jezior 4 tysiące są bardzo zakwaszone (pH poniżej 5), 18 tysięcy jest nieco zakwaszone dalszych 20 tysięcy prawdopo­dobnie wkrótce zostanie skażonych. Z niektórych rzek na południu tego kraju całkowicie zniknęły łososie. Sytuację próbuje się uzdrowić przez roz­pylanie z helikopterów latających nad zakwaszo­nymi jeziorami wapna, które neutralizuje kwas. Akcja rozpylania wapna objęła blisko 3 tysiące jezior i rzek, a cała procedura musi być powtarza­na co 3 do 5 lat.
Kwaśne deszcze prowadzą również do zakwa­szania gleb, w których uwalnia się toksyczny glin i następuje wymywanie substancji odżywczych.

Podobne prace

Do góry