Ocena brak

Co powinno podlegać ocenianiu w metodzie projektów?

Autor /Tobiasz0101 Dodano /06.01.2012

Metoda projektów polega na poszukiwaniu możliwości rozwiązania określonego problemu bądź wykonanie jakiejś pracy, przez cały zespół klasowy, lub grupy uczniów.

Inspirować projekt w szkole mogą sami uczniowie jednak najczęściej czyni to nauczyciel, co rzadko poprzedzone jest dyskusją nad tym, czy i jaki problem rozwiązać. Nauczyciel w sposób autorytatywny wybiera wówczas problematykę projektu mają na uwadze jej wartość kształcącą i wychowawczą.

Po zainicjowaniu projektu opracowuje się jego plan, który następnie podlega wykonaniu. Końcowym etapem jest ewaluacja, czyli wartościowanie zawartych w projekcie rozwiązań. Ewaluacja ta nie powinna polegać na wartościowaniu monologu nauczyciela, ale na dyskusji nauczyciela z uczniami o tym, czy projekt został zrealizowany w każdych z planowanych założeń, czy przyjęto optymalną strategie postępowania, czy napotkane trudności można było eliminować w prostszy i szybszy sposób, czy współpraca w zespole, bądź w grupach układała się poprawnie i od czego zależała itp. [nauczyciel inicjuje taki projekt, uczniowie wykonują go w różnym czasie, wspólne omówienie. Ocena- nie ocenia się pomysłu/ twórczej pracy (-> pochwalić), lecz aktywność, prace w grupie.]

Kontrowersyjną kwestią metody projektów jest ocenianie uczniów. Ideałem byłaby ocena wiedzy uczniów, ich pomysłowości i postaw zarówno w trakcie realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu jedynie w formie dyskusji, czyli w postaci opisowej, a nie stopnia szkolnego. Jednak w warunkach szkolnych, wystawianie stopni jest koniecznością. Bark stopnia szkolnego mógłby nawet prowadzić do lekceważenia przez uczniów tej metody, na tle innych metod nauczania, przy stosowaniu, których ocenianie stopniem jest normą.

Proponuje się, więc, by nauczyciel dokonywał oceniania uczniów głównie podczas wykonywania poszczególnych faz projektu, a nie po jego ukończeniu, gdyż istotniejsze od końcowego efektu działania jest samo działanie uczniów i to na tle współpracy w grupie lub w zespole. Czas trwania realizacji projektów może być różny i wynosić od kilku lekcji do całego semestru, a nawet roku szkolnego.

Szerokie wykorzystanie komputera w metodzie projektów może mieć miejsce w Technologii Informacyjnej (TI- czyli nazwa przedmiotu Informatyka w szkole średniej), gdzie część projektu związanego z treściami poszczególnych przedmiotów, na których technologia ta jest realizowana, wykorzystywana jest w pracowni komputerowej.

Również w koncepcji skorelowania treści informatyki z treściami innych przedmiotów metoda ta może być skutecznie stosowana. Nauczyciel informatyki inicjuje wówczas projekt dotyczący innego przedmiotu lub projekt oceny wyników tego projektu dokonuje nauczyciel informatyki jako zleceniodawca oraz w charakterze eksperta, nauczyciel przedmiotu, którego projekt dotyczy.

Podobne prace

Do góry