Ocena brak

Co oznacza współczynnik bezpieczeństwa banku?

Autor /Urban Dodano /20.12.2011

Ustalenie współczynnika wypłacalności banku jest najbardziej istotną dyrektywą EWG w zakresie zabezpieczenia wypłacalności banków, zabezpieczenia przed ryzykiem. Współczynnik wypłacalności jest określony relacją zaangażowania kredytowego banku łącznie z pozycjami pozabilansowymi do środków własnych; wskaźnik ten nie powinien być niższy niż 8%. Szczegółowe dyrektywy definiują pojęcie "środki własne" oraz określają wagi ryzyka przyjęte przy określaniu wielkości aktywów:

- do środków własnych zalicza się kapitał własny, wszystkie rezerwy, wzrost kapitału z tytułu przeszacowania aktywów oraz pożyczki uprzywilejowane udziałowców udzielone na okres co najmniej 5 lat,

- podstawowe wagi przyjęte przy określeniu maksymalnej kwoty zaangażowania kredytowego są następujące:

a) gotówka oraz kredyty udzielone rządom i bankom centralnym państw EWG i OECD - 0%

b) poręczenia i gwarancje o niewielkim ryzyku - 10%

c) długi osób prawa publicznego krajów EWG i OECD - 20%

d) kredyty mające zabezpieczenie kapitałowe oraz gwarancje i poręczenia o średnim ryzyku - 50%

e) pozostałe kredyty i należności związane z wysokim ryzykiem - 100%

Podobne prace

Do góry