Ocena brak

Co określa wysokość wymaganej stawki wynagrodzenia kapitału

Autor /Sambor Dodano /15.02.2012

 

Wymaganą stawkę wynagrodzenia kapitału można zdefiniować jako stawkę, która pozwala pokryć właścicielom kapitału wszystkie koszty ekonomiczne, (uzależnione od ceny zakupu dobra kapitałowego) związane z jego posiadaniem.

Z uwagi na fakt, iż kapitał zaangażowany produkcyjnie dostarcza przedsiębiorcy strumienia dochodów w nieskończonym horyzoncie czasu, podstawowe znaczenie odgrywa prawidłowe oszacowanie tempa jego fizycznego oraz moralnego zużycia.

Określa ono wysokość tzw. stopy amortyzacji kapitału, którą oblicza się odnosząc szacunkową wielkość zużycia dobra inwestycyjnego do jego wartości początkowej. Powiększając ją następnie o wysokość realnej stopy procentowej, odpowiadającej rozpatrywanemu okresowi, uzyskuje się wymaganą stopę zwrotu, zapewniającą właścicielowi kapitału opłacalność jego zastosowania.

Mnożąc tak ustaloną stopę zwrotu przez wartość początkową dobra inwestycyjnego, otrzymujemy minimalną stawkę opłaty za jego okresowe udostępnienie.

Podobne prace

Do góry