Ocena brak

Co odróżnia rezydenta od nierezydenta

Autor /Romuald Dodano /21.12.2011

Podstawowym kryterium rozróżnienia kategorii rezydenta i nierezydenta jest miejsce zamieszkania. Rezydentami są osoby fizyczne zamieszkałe w kraju oraz osoby prawne mające siedzibę w kraju a także inne podmioty mające siedzibę w kraju posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu rezydentami są również znajdujące się w kraju oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez nierezydentów A nierezydentami są os fizyczne mające zamieszkania za granicą.

Wyjątek od kryterium miejsca lub siedziby przy zaliczaniu podmiotów do kategorii rezydentów lub nierezydentów jest kryterium statusu dyplomatycznego lub konsularnego. Zgodnie z nim polskie przedstawicielstwa oraz misje specjalne korzystają z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych i konsularnych mimo że mają siedzibę za granicą.

Podobne prace

Do góry