Ocena brak

CO NAZYWAMY UMOWĄ SPRZEDAŻY

Autor /Ananiasz Dodano /29.11.2011

Sprzedawca zobowiązuje się do przeniesienia na kupującego własność rzeczy i wydania mu jej, natomiast kupujący zobowiązuje się ją odebrać i zapłacić sprzedawcy uzgodnioną cenę.

Na sprzedawcy ciąży szczególny rodzaj odpowiedzialności ściśle związany z rękojmią za wady fizyczne i prawne rzeczy.

Obok rękojmi między producentem (sprzedawcą), może być zawarta dodatkowa umowa dotycząca wad fizycznych, którą nazywamy gwarancją.

Spory pomiędzy kupującym a sprzedającym mogą rozstrzygać polubowne sądy konsumenckie.

Szczególne rodzaje sprzedaży:

  • sprzedaż na raty

  • sprzedaż z zastrzeżeniem własności rzeczy sprzedanej

  • sprzedaż na próbę albo z zastrzeżeniem zbadania rzeczy przez kupującego

  • sprzedaż z prawem odkupu

  • prawo pierwokupu

Podobne prace

Do góry