Ocena brak

Co może być wkładem do spółek prawa handlowego?

Autor /RudolfNOSYrenifer Dodano /28.12.2011

Spółka jawna – wkłady wspólników są równe, chyba że co innego wynika z rozmowy. Wkład wspólników może polegać na przeniesieniu własności rzeczy lub innych praw, a także na dokonaniu innych świadczeń na rzecz spółki. Wspólnicy odpowiadają całym swym majątkiem solidarnie za zaciągnięte przez spółkę zobowiązania. Ich odpowiedzialność jest jednak subsydiarna.

Spółka komandytowa – co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczeń (komandytariusz), a drugiego odpowiedzialność jest ograniczona (komplementariusz). Jeśli wkładem komandytariusza do spółki jest całości lub w części świadczenie niepieniężne, umowa spółki określa przedmiot tego świadczenia, jego wysokość, a także osobę wspólnika wnoszącego takie świadczenia. Wkładem komandytariusza nie może być jego zobowiązanie do wykonania pracy lub świadczenia usług na rzecz spółki oraz wynagrodzenie za usługi świadczone przy powstaniu spółki. Jeśli komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna zaś komandytariuszem wspólnik tych spółek, ich wkłady nie mogą stanowić udziały lub akcje.

Wkład komandytariusza może być wniesiony w niższej kwocie niż suma komandytowa, lecz umowa spółki może stanowić inaczej. Postanowienie wspólników zwalniające komandytariusza z obowiązku wniesienia wkładu jest nieważne.

Spółka komandytowo-akcyjna – w tej spółce istnieje co najmniej jeden wspólnik osobiście odpowiedzialny za zobowiązania spółki. Pozostali wspólnicy są to akcjonariusze komandytowi, którzy obejmują kapitał zakładowy spółki w postaci akcji i nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Wspólnik odpowiadający za zobowiązania spółki całym swym majątkiem (komplementariusz) wnosi do niej wkład, który nie wchodzi do kapitału zakładowego. Kapitał zakładowy powinien wynosić 50000 zł.

Spółka zo.o – jeśli wkładem ma być w całości albo w części wkład niepieniężny (aport), akt założycielski spółki powinien szczegółowo określać przedmiot tego wkładu oraz osobę wspólnika wnoszącego aport, jak również liczbę i wartość nominalną objętych w zamian udziałów. Przedmiot wkładu pozostaje do wyłącznej dyspozycji zarządu spółki.

W przypadku ogłoszenia upadłości spółki zo.o w terminie dwóch lat od dnia zawarcia umowy pożyczki, wierzytelności wspólnika z tytułu tej pożyczki uważa się za jego wkład do spółki.

Spółka akcyjna – ustawa wymaga wniesienia wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego, ale akcje obejmowane za wkłady niepieniężne powinny być pokryte w całości przed rejestracją nie później niż przed upływem roku po zarejestrowaniu spółki, zaś akcje obejmowane za wkłady pieniężne powinny być opłacone przed zarejestrowaniem spółki co najmniej w jednej czwartej ich wartości nominalnej. Jeżeli akcje są obejmowane wyłącznie za wkłady niepieniężne i pieniężne, kapitał zakładowy powinien być pokryty przed zarejestrowaniem, co najmniej w jednej czwartej jego wysokości.

Podobne prace

Do góry