Ocena brak

Co jest istotą gwarancji bankowych, rodzaje?

Autor /Romuald Dodano /20.12.2011

Gwarancja bankowa stanowi nieodwołalne zobowiązanie banku do wypłacenia benefecjentowi gwarancji określonej kwoty pieniężnej w razie gdyby zleceniodawca gwarancji nie spełnił świadczenia, do wykonania którego był zobowiązany. Udzielając gwarancji bank deklaruje, że jeśli jego klient (zw. głównym dłużnikiem) nie wypełni zobowiązań umownych, to bank zapłaci jego kontrahentowi określoną kwotę pieniężną.

Cechą gwarancji jest przejęcie ryzyka, które ponosi wierzyciel (beneficjent), służy do wyrównania szkody beneficjentowi, ponieważ gwarant odpowiada za uzyskanie zagwarantowanego rezultatu. Gwarancja jest zabezpieczeniem transakcji.

Rodzaje gwarancji :

  • przetargowa - stanowi pisemne zobowiązanie banku do zapłacenia kwoty określonej w gwarancji w razie, gdyby zleceniodawca (oferent, który wygrał przetarg) odmówił podpisania kontraktu na warunkach oferty. Gwarancję tę składa jako wadium przystępujący do przetargu; jej kwota powinna być równa wysokości wadium;

  • zapłaty cła

  • zapłaty należności za zakupione towary i usługi - zobowiązanie banku do zapłaty kwoty, gdyby zleceniodawca nie dokonał zapłaty za towary i usługi jako zobowiązany na podstawie umowy zawartej z beneficjętem;

  • spłaty kredytu

  • dobrego wykonania kredytu

  • zwrotu zaliczki

  • zapłaty akredytywy

  • zapłaty rat leasingowych - leasingodawca otrzymuje odszkodowanie od banku w razie niespłacenia przez leasingobiorcę rat leasingowych w określonym terminie;

Podobne prace

Do góry