Ocena brak

CIECISZOWSKI, Cieciszewski KASPER abp.

Autor /Franciszek777 Dodano /27.07.2012

ur. 1745 w Ozorowie, zm. 28 IV 1831 w Łucku, Działacz polityczno-społeczny.

Studiował 1760-64 w seminarium Kongr. Rozkrzewiania Wiary w Rzymie; po święceniach kapł. 1764 kontynuował studia; po powrocie 1768 do kraju został kanonikiem katedry warsz., 1770 prob, w Zbuczynie (k. Siedlec), 1775 koadiutorem bpa kijowskiego F. Ossolińskiego, 1780 oficjałem warsz. i księstwa mazowieckiego, a 1781 ponadto prob, w Miechowie. Bpstwo kijowskie objął 1785, a po jego zniesieniu przez ces. Katarzynę II (po II rozbiorze Polski) został 1795 rządcą utworzonej przez nią diec. pińskiej;

1798 nuncjusz apost. L. Litta mianował go rządcą diec. łucko-żytomierskiej, eryg. po III rozbiorze Polski, zaś 1827 ces. Mikołaj I — abpem mohylewskim i metropolitą Kościoła rzym.kat. w cesarstwie rosyjskim.

C. założył 1785 seminarium duch. w Żytomierzu, troszczył się o podnoszenie poziomu oświaty wiernych, często wizytował parafie; w czasie epidemii w Łucku (1787) organizował pomoc poszkodowanym, dzięki czemu zjednał sobie miejscowych Żydów; był orędownikiem utrzymania unii między Kościołem prawosł. a kat.;

zabiegał także o budowę kościołów (m.in. 1792 na Sejmie Wielkim domagał się przyznania funduszy i przedstawił projekt wybudowania cerkwi prawosł.). Prowadził działalność polit., mając za doradcę sekretarza J.P. Woronicza; za pracę w duszpasterstwie wojskowym został odznaczony 1786 przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego Orderem Białego Orła;

w liście pasterskim z 1791 poparł podjęte w Konstytucji 3 maja uchwały i nakazał modły w intencji ich realizacji; wprowadzony podstępnie w błąd przez kanonika M. Skier-niewskiego (będącego na usługach cesarza ros.), podpisał akt potępiający powstanie listopadowe;

w obronie atakowanego z tego powodu C. przez A.K. Pułaskiego stanął J. Lelewel, wykazując jego wierność ojczyźnie (Nowa Polska 1 (1831) nr 131-133). Opublikowano wiele listów pasterskich i przemówień sejmowych C.

 

K. Suffczyński, Kasper C„ arcybiskup mohylewskl, metropolita całej Rosji, Biblioteka Ossolińskich 6 (1865) 91-148; M. Nowodworski, EKosc III 389-390; Estr XIV 275-277; M. Żywczyński, Geneza i następstwa encykliki „Cum primům" z9 VI1832, RHTNW 15 (1935) z. 1, 139-140; J. Chrzanowski, W obronie sponiewieranej czci metropolity Kaspra C, Gregoriana 2(1936) 104-109; M. Godlewski, PSB IV 38-39.

Podobne prace

Do góry