Ocena brak

CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA

Autor /Alek Dodano /21.07.2011

Ruch ten rodzi się w Polsce w latach 70. Polscy teoretycy to K. Popiel ( twórca i przywódca Stronnictwa Pracy), E. Jaroszyński, L. Caro, W. Korfanty. Jest to nurt społeczno - polityczny. Jako społeczna nauka kościoła pojawia się w drugiej połowie XX wieku co związane jest z koniecznością dostosowania kościoła do nowych warunków. Po 2 soborze watykańskim tren nurt określa się „angiornamento” co znaczy dostosowywanie. W 1878 papieżem został Leon XIII, w 1891 roku wydał encyklikę „rzeczy nowe”, czyli „Rerum Novarum”.

Za jego czasów kościół przyjmuję postawę kompromisy z pracą. Przyjmuje postawę w duchu nowoczesności. „Quadrogesimmo Anno” 1931 – druga encyklika. Jednak my odwołujemy się do tej pierwszej, „Rerum Novarum”, a jest to encyklika która poszukuje trzeciej drogi między liberalizmem a socjalizmem. Jest to encyklika odwołująca się do św. Tomasza. Katolicyzm przesiąknięty jest Tomizmem do szpiku kości. Nawiązuje do koncepcji prawa natury, potwierdza własność, która wynika z porządku naturalnego. Leon XIII mówi już o współdziałaniu władzy duchownej z władzą świecką, harmonizowanie 2 władz które uzupełniają się we wszystkich dziedzinach. Pojawia się też myśl że kościół jest gotów współpracować z państwem dla dobra społecznego.

„Rerum Novarum” zakłada realność istnienia klas ale przyznaje robotnikom prawo do walki o swoje uprawnienia, daje możliwość do organizowania się i zakładania stowarzyszeń czy związków zawodowych. Solidaryzm rozpatrywany na wielu płaszczyznach:

1.solidarność między robotnikiem a kapitalistą,

2.solidarność między ludźmi w ogóle,

3.solidarność między różnymi narodami.

Chrześcijańska idea miłości bliźniego, współdziałania, współpracy, która jest traktowana jako fakt socjologiczny. Solidaryzm społeczny łączy się także ideą dobra wspólnego, które jest jedną z najważniejszych zasad nauk kościoła. Jedną z zasad jest to aby każdemu dać to co mu się należy. Sprawiedliwość społeczna nie ma nic wspólnego z równością, bo nierówność wynika z natury (różnice w kręgach piekielnych, różnice w niebie). Kolejnym filarem sprawiedliwości społ. jest idea korporacjonizmu. Encyklika „Rerum Novarum” koncentrowała się na założeniach samopomocowych i związkowych. Podnosi ona znaczenie indywidualnych praw każdego człowieka, jednak uprawnieniom zawsze powinny towarzyszyć obowiązki. Im więcej ktoś od natury uzyskał tym więcej ma obowiązków (np. ludzie bogaci mają obowiązek dzielenia się). Obowiązek dzielenia się z bliźnim nie może być traktowana w kategoriach filantropii. Korporacjonizm zakłada ideał wspólnego gospodarowania, gdzie pracodawca i pracownik pracują dla dobra wspólnego. Korporacja jest strukturą horyzontalną i wertykalną czyli łączy w układzie pionowym ludzi jednej branży (kierownik, urzędnik, dyrektor, sprzątaczka) i łączy ludzi współpracujących w ramach jednej branży.

„Rerum Novarum” przyjmuje że państwo jet instytucją ponad czasową. „Rerum Novarum” przeciwstawiało się rewolucji.

Ruch chrześcijańsko demokratyczny w Niemczech (ruch chadecki). Dzieło Kolpinga „Kolpingwerk” - katolicko społeczny związek Kolpinga, był on jednym z Twórców solidaryzmu społecznego. Pierwotnie był to związek wyłącznie dla czeladników, później rozszerzył się na robotniczy. 2 lata po rozpoczęciu działalności w Koloni, na wniosek biskupa Emanuela Ketteler. To musi być ruch spontaniczny, nie można do niego nikogo zmuszać. Pierwsze ich zadanie to dbałość o prace robotnicze, wywieraniu nacisku na pracodawców (ale sprawiedliwe), sprawiedliwe traktowanie w duchu chrześcijańskim, a chodziło to żeby praca ludzka nie była traktowana jako towar. Organizacja ta miała walczyć o skrócenie czasu pracy i likwidację pracy dzieci.

Działalność tego związku ma polegać na wywieraniu nacisku na państwo dla dobra ludzi. Najstarszą partią chadecką na świecie jest niemiecka partia centrum. Na początku partia centrum miała charakter anty pruski. W momencie gdy Hitler doszedł do władzy partia centrum rozwiązała się. Po wojnie pojawia się Unia chrześcijańsko społeczna, jest to partia dotycząca wyłącznie Bawarii.

Podsumowanie: Tomizm, Personalistyczna wizja jedności, zasada dobra wspólnego, zasada powszechnego przeznaczenie dóbr, zasada podmiotowości, zasada subsydiarności, zasada nienaruszalności własności prywatnej.

Podobne prace

Do góry