Ocena brak

choroba afektywna jednobiegunowa

Autor /olega Dodano /22.12.2012

choroba afektywna jednobiegunowa; depresja fazowa; przejawia się wy­stępowaniem nawracających, trwa­jących zwykle kilka miesięcy stanów -> depresji wyrażających się obni­żeniem nastroju, zaburzeniami napędu psychoruchowego oraz zaburzeniami:
rytmu snu i czuwania, łaknienia, po­pędu płciowego, regulacji hormonal­nej i wegetatywnej. Dość często prze­biega z lękiem, pobudzeniem rucho­wym, urojeniami depresyjnymi. Obja­wy narastają stopniowo i również stopniowo ustępują. Występują dobo­we . wahania nastroju — najgorsze samopoczucie jest rano, stosunkowo lepiej czuje się chory wieczorem. Ch. a. jednobiegunowa rozpoczyna się zwykle później niż choroba afektywna dwu­biegunowa (dość często w piątym dziesiątku lat życia). Liczba faz jest mniejsza niż w tej ostatniej. Wiele przypadków ch. a. jednobiegunowa rozpoznawano dawniej jako depresję inwolucyjną, której obecnie nie wy­dziela się jako odrębnej jednostki. Ch. a. jednobiegunowa występuje czę­ściej u kobiet niż u mężczyzn. U jej podłoża stwierdza się czynniki dziedziczne, jednak wystąpieniu faz depresji towarzyszą często czynniki wyzwalające, takie jak: poród, okres przekwitania, choroby somatyczne — szczególnie infekcje wirusowe, zabiegi operacyjne, urazy czaszki, traumatyzujące. czynniki psychiczne. Ch. a. jednobiegunowa występuje częściej u osób zamkniętych w sobie, nieufnych, astenicznych, skłonnych do smutku, lęku,pesymizmu, perfekcjonizmu, słabo tolerujących zmiany w środowisku. W leczeniu ch. a. jednobiegunowej sto­suje się leki przeciwdepresyjne (łączo­ne w razie potrzeby z neuroleptykami lub środkami anksjolitycznymi). Stoso­wane też bywają elektrowstrząsy. Ze względu na duże zagrożenie samobój­stwem należy chorym zapewnić szcze­gólnie troskliwą opiekę. W większości przypadków w okresie między fazami depresji chorzy zachowują pełną sprawność psychiczną i fizyczną, w części przypadków utrzymują się prze­wlekłe zaburzenia nastroju.

Podobne prace

Do góry