Ocena brak

CHINDITS (Czinditsi) - komandosi

Autor /malgosia1234 Dodano /22.02.2011

Nazwa alianckich grup komando­sów (Long Rangę Penetration - da­lekosiężnej penetracji) dowodzo­nych przez Orde *Wingate'a, wal­czących w *Birmie, na tyłach wojsk japońskich; wywodziła się z bir­mańskiej nazwy chinthe oznaczają­cej kamiennego uskrzydlonego lwa broniącego buddyjskich świątyń. Wingate, doświadczony dowódca oddziałów komandosów na Bliskim Wschodzie w 1936 r. (Special Night Squad), w Sudanie w 1940 r. (Gide-on Force) i w Abisynii, w 1942 r. na polecenie głównodowodzącego wojskami brytyjskimi w Indiach gen. Archibalda *Wavella przystąpił do formowania 77 brygady pie­choty.

Zrezygnował z konwencjo­nalnych formacji batalionowych i utworzył 8 samodzielnych grup. W lutym 1943 r. nowa jednostka przeprowadziła pierwszą akcję pod kryptonimem „Longcloth", której celem miało być przecięcie japoń­skich połączeń kolejowych na tere­nie Birmy na południe od Wuntho i w pobliżu Nanken. Zadanie to miały wykonać dwie oddzielne gru-py, które po połączeniu skierowały-by się ku trzeciemu celowi, linii ko­lejowej Mandalay - Lashio. Jednak-że obrona japońska była za silna, a teren nie sprzyjał komandosom.

Akcja nie udała się i 24 marca 1943 r., po ciężkich walkach z woj-skami japońskimi, oddziały czindit-sów musiały rozproszyć się i wracać do bazy na własną rękę. Z 3 tys. żołnierzy, którzy wyruszyli do akcji, powróciło tylko 2182, wielu po przejściu co najmniej tysiąca ki­lometrów w dżungli. Działania o charakterze dywersyjnym uzyska­ły poparcie Stanów Zjednoczonych i Wingate uzyskał możliwość sfor­mowania nowego oddziału nazwa­nego oficjalnie Siłami Specjalnymi (Special Force). Nowa jednostka li­czyła 20 tys. żołnierzy i obejmowa­ła m.in. brytyjską 70 dywizję oraz dywizję Gurkhów. Każda z 6 bry­gad składała się z czterech batalio­nów, a każdy batalion dzielił się na dwie kolumny. Ich zadaniem było atakowanie tyłów japońskiej 18 ar­mii. Wingate planował także zaata­kowanie linii zaopatrzeniowych ja­pońskiej 15 armii. 1 brygada rozpoczęła działania w lutym 1944 r. po przedostaniu się na piechotę z Indii do Birmy.

Ko­mandosi utworzyli dwie silne bazy i 5 marca otrzymali dostawy broni oraz żywności, zrzucone z samolo­tów. Pierwsze ataki na japońskie li­nie zaopatrzeniowe okazały się bar­dzo skuteczne. Śmierć dowódcy, gen. Wingate'a, w wypadku lotni­czym 24 marca znacznie zmniejszy­ła zasięg akcji, gdyż nowy dowódca, Walter Lentaigne, nie miał energii i pasji swojego poprzednika. Odwo­łał samodzielne akcje komandosów i skierował ich do wspierania wojsk regularnych, do czego nie byli przy­gotowani. W efekcie ponieśli duże straty (3628 zabitych, rannych, zagi­nionych) i 27 sierpnia wycofano ich do Indii. Tam kontynuowano szko­lenie nowych grup, ale nie podjęły już one akcji. Oddziały rozwiązano w lutym 1945 r.

Podobne prace

Do góry