Ocena brak

CHASAN - walki 1938 r.

Autor /malgosia1234 Dodano /22.02.2011

Wojna japońsko-chińska i zajęciePekinu przez Japończykóww 1937 r. wpłynęły na zbliżenie mię­dzy rządami Związku Radzieckiegoi Chin, które zawarły pakt o nie­agresji (21 sierpnia 1937 r.). Na pod­stawie tej umowy Związek Ra­dziecki udzielił Chinom pomocy,przesyłając w 1938 r. 565 samolo­tów, 82 czołgi, 817 dział, 700 samo­chodów, amunicję, bomby lotniczei karabiny oraz wiele tysięcy specja­listów i doradców wojskowych(dane radzieckie).

Japonia zareago­wała na to wysyłając do walki prze­ciwko Związkowi Radzieckiemu od­działy Armi i *Kwantuńskiej . 29 lip­ca 1938 r. w rejonie jeziora Chasan na granicy koreańsko-radzieckiej trzy dywizje piechoty, brygada zme­chanizowana i pułk kawalerii, osła­niane ogniem dział krążownika, 14 niszczycieli i 15 kutrów torpedo­wych wdarły się w głąb terytorium radzieckiego i zajęły dwa ważne strategicznie wzgórza Zaoziernaja i Biezymiannaja. Na pomoc cofają­cej się 40 dywizji piechoty Rosjanie skierowali trzy dywizje 39 korpusu piechoty oraz 2 brygadę zmechani­zowaną. Wojska radzieckie dyspo­nowały łącznie 32 tys. żołnierzy, 609 działami, 345 czołgami i 250 samo­lotami. 6 sierpnia 1938 r. przystąpi­ły do kontrataku i po krwawych bo­jach trwających do 11 sierpnia wy­parły Japończyków z zajętego terenu(*Chałchyn-goł, walki 1939 r.).

Podobne prace

Do góry