Ocena brak

Charakterystyka źródeł

Autor /Sebek123 Dodano /27.05.2011

Źródło to naturalny, samoczynny, skoncentrowany w jednym miejscu wypływ wody podziemnej na powierzchnię terenu. Miejsce jego powstania zależy od budowy geologicznej i rzeźby terenu. W przyrodzie występuje wiele różnorodnych typów źródeł, które można pogrupować, biorąc za podstawę następujące kryteria podziału:

przyczynę powodującą wypływ wody podziemnej na powierzchnię:

- źródło zstępujące - do którego woda spływa z wyższych poziomów pod wpływem siły ciężkości.

- źródło wstępujące - do którego wody dopływają z głębi ku górze pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego.

ośrodek, z którego wypływa woda:

- źródło warstwowe - które powstaje w miejscu przecięcia warstwy wodonośnej przez powierzchnię terenu.

- źródło szczelinowe - w którym woda podziemna wypływa ze szczeli­ny przeciętej przez powierzchnię ziemi. Układ szczelin w skałach decyduje, czy woda wypływa na powierzchnię pod wpływem siły ciężkości - źródło szczelinowe zstępujące, czy też pod wpływem ci­śnienia hydrostatycznego - źródło szczelinowe wstępujące.

- wywierzysko (źródło krasowe) - miejsce wypływu wody krasowej z kanału krasowego na powierzchnię terenu lub do jaskini.

- źródło uskokowe - zasilane wodą ze szczeliny lub strefy uskokowej powstające w miejscu przecięcia warstwy wodonośnej przez uskok, może być wstępujące lub zstępujące.

- źródło osuwiskowe - powstające u czoła osuwiska, zasilane wodą

przepływającą pod osuwiskiem wzdłuż płaszczyzny ześlizgu.

- źródło przelewowe - powstające w wyniku wypełniania warstwy wodonośnej do takiego poziomu, że zwierciadło wód gruntowych przecina się z powierzchnią terenu.

- gejzer - specyficzny typ źródła, występujący na obszarach wulka­nicznych, wyrzucający w powietrze gorącą wodę i parę wodną w regularnych odstępach czasu. W głębi gejzeru znajduje się kanał wypełniony wodą podgrzewaną przez pobliskie ognisko magmowe. Podgrzana do temperatury wrzenia woda zamienia się w parę, która wyrzuca w powietrze słup wody znajdującej się wyżej. W jej miejsce napływa woda chłodniejsza i proces rozpoczyna się od początku. Najbardziej znane gejzery występują w parku Yellowstone, w USA, na Islandii, Nowej Zelandii i Kamczatce.

położenie w stosunku do formy ukształtowania powierzchni:

- źródła stokowe - powstające na stoku w miejscu przecięcia przez stok warstwy wodonośnej.

- źródła dolinne - powstające w dnie doliny.

- źródła terasowe - powstające w górnych częściach teras rzecznych.

- źródło krawędziowe - powstające u podnóża stoku.

temperaturę wody:

- źródła zimne - o temperaturze wody niższej od średniej rocznej tem­peratury powietrza obszaru, na którym występuje źródło.

- cieplice (termy) - źródła o temperaturze wody wyższej od średniej rocznej temperatury powietrza w miejscu występowania źródła.

skład chemiczny wody:

- źródła mineralne - których wody zawierają rozpuszczone substancje mineralne w ilości co najmniej l g/litr.

  • źródła słodkie - których wody wykazują niską mineralizację, poni­żej l g/litr.

Podobne prace

Do góry