Ocena brak

Charakterystyka ustrojowa monarchii patrymonialnej

Autor /LeonZawodowiec Dodano /11.01.2012

W całej Europie pierwszą formą feudalną była monarchia patrymonialna. Podstawowa jej cecha to państwo traktowane jako prywatna własność dynastii panującej.

DOWODY:

  • Brak podziału na skarb prywatny panującego i państwowy

  • Sprzedaż kawałka terytorium za pieniądze

  • Brak podziału na urzędy dworskie i państwowe

  • Dzielenie Polski za życia i po śmierci (przez testament).

Przejawem stosowania zasady patrymonialnej były tzw. regalia-pewne monopole władców.

Zakres władzy monarchy:

  • Panujący był najwyższym sędzią

  • Prowadził politykę zagraniczną

  • Miał całkowitą kontrolę nad podatkami

  • Miał zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi

  • Mianował urzędników.

Panujący miał zwierzchność nad systemem fiskalnym i skarbowym. W monarchii patrymonialnej występował system scentralizowany –tzn. na rzecz dynastii i dworu ściągano różne świadczenia.

Teoretycznie była to władza nieograniczona, gdyż panujący nikomu nie podlegał. Praktycznie jednak władca musiał liczyć się z pewnymi ograniczeniami.

Ograniczenia ZEWNĘTRZNE - papiestwo, cesarstwo, na rzecz których składano hołdy lenne.

Ograniczenia WEWNĘTRZNE - rodzina, hierarchia kościelna, możnowładcy, którzy tworzyli organy.

URZEDY:

WOJEWODA-dowodził siłami zbrojnymi w zastępstwie, zastępował panującego w sądownictwie.

KANCLERZ-polityka zagraniczna (korespondencja), wewnętrzna (akty nadania np. ziemi, przywilejów)

SKARBNIK, STOLNIK, CZEŚNIK, ŁOWCZY, WYCHOWAWCA synów panującego=> potencjalny wojewoda.

Podobne prace

Do góry