Ocena brak

Charakterystyka szkoły współczesnej

Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011

W odróżnieniu od rodziców, szkoła posiada wysoko zinstytucjonalizowane warunki, co wyraża się w fakcie powoływania jej oraz poddawania kontroli przez władze państwowe (a przynajmniej za ich porozumieniem i zgodą). Stanowi ona w systemie edukacji podstawową instytucję oświatowo - wychowawczą, która zajmuje się kształceniem oraz wychowaniem dzieci, młodzieży jak i dorosłych, adekwatnie do przyjętych w danym społeczeństwie celów i zadań oraz koncepcji oświatowo - wychowawczych i programów. Odpowiedzialność za realizację programu oraz prawidłowe funkcjonowanie szkoły ponoszą:

-dyrektor szkoły

-zastępcy dyrektora

-rada pedagogiczna

-rodzice i opiekunowie uczniów (coraz częściej)

Dyrektorzy oraz nauczyciele podejmują swoje obowiązki zgodnie z przepisami, zarządzeniami Ministra Edukacji Narodowej i Sportu oraz dyrektywami podległych Ministerstwu władz kuratoryjnych i wydziału oświaty.

Aktualnie obowiązek szkolny dotyczy wszystkich dzieci w wieku 7 - 16 roku życia, w którym to okresie szkoła pełni wobec nich następujące funkcje:

- dydaktyczną - nauczyciele przekazują im rozległą wiedzę z zakresu nauki, techniki, czy sztuki

- wychowawczą - szkoła kształtuje właściwe postawy wobec ludzi, rzeczy, norm i wartości

- opiekuńczą -szkoła zaspokaja podstawowe potrzeby uczniów, co jest konieczne dla ich prawidłowego rozwoju, zarówno fizycznego jak i psychospołecznego

Podobne prace

Do góry