Ocena brak

Charakterystyka reżimu politycznego Rosji - Parlament: Zgromadzenie Federalne

Autor /Leon Dodano /22.07.2011

a) 2 izby (bo: duży kraj, tradycja, federacyjny charakter) – Duma Państwowa (450 deputowanych, ordynacja mieszana, kadencja4 lata), Rada Federacji (178 członków, po 2 powoływanych przez wszystkie podmioty tworzące federację, kadencja 4 lata)

b) Do obalenia prezydenckiego weta wobec ustawy potrzeba większości kwalifikowanej obu izb – wzmocnienie roli Rady Federacji

c) Izba niższa (Duma):

- prawo inicjatywy ustawodawczej mają deputowani do Dumy

- prawo inicjowania zmainy konstytucji ma tylko cała izba

- uchwalanie ustaw większością ogólnej liczby posłów.

- W przypadku weta Rady Federacji Duma Państwowa musi uchwalić ustawę ponownie większością 2/3 głosów.

- Odrzucenie weta prezydenta – większością 2/3 głosów ogólnej liczby członków Dumy i Rady

- Zmiany w konstytucji – wymagana większość 2/3

- Udziela zgody prezydentowi na powołanie premiera, udziela wotum zaufania rządowi

- Może wystąpić z wnioskiem o wotum nieufności wobec rządu (zwykła większość).

Prezydent może z taką uchwałą się nie zgodzić – jeśli jednak w ciągu trzech miesięcy Duma ponownie uchwali tę uchwałę – prezydent musi zdymisjonować rząd bądź rozwiązać Dumę. Podobnie dzieje się, gdy premuier występuje do Dumy o wotum zaufania dla rządu, a izba nie uchwaliła takiego wotum.

d) Rada Federacji

- Prawo inicjatywy ustawodawczej

- Projekty zgłaszane w Radzie przekazywane do Dumy

- Rada aprobuje ustawy uchwalane prze Dumę

- Zmiany w konstytucji – wymagana zgoda ¾ członków Rady Federacji

- W przypadku sporu pomiedzy izbami można powołać komisję mediacyjną.

- Może na wniosek Dumy Państwowej złożyć z urzędu prezydenta Federacji w przypadku popełnienia przez niego zdrady stanu lub innego ciężkiego przestępstwa potwierdzonego orzeczeniem Sądu Najwyższego. W obu izbach do przyjęcia tych uchwał potrzebna jest większość 2/3 ogólnej liczby posłów.

e) Jeden ze sposobów osłabiania parlamentów – zarządzanie referendów legitymujących władzę prezydencką. <1993, Borys Jelcyn skłania parlament do zarządzenia referendum, w którym wyborcy mieli wyrazić zaufanie do prezydenta i jego polityki. Miało to  przezwycięzyć konflikt między prez. i parl., który odmówił Jelcynowi przedłużenia uprawnień nadzwyczajnych. Jelcyn w referendum uzyskał poparcie.

f) W dużym stiopniu zależne od głowy państwa

g) Dwuizbowy parlament ukształtowany w 1905 r.

Podobne prace

Do góry