Ocena brak

Charakterystyka reżimu politycznego Rosji

Autor /Leon Dodano /22.07.2011

 • Wśród państw EśiW model prezydencjalizmu amerykańskiego nie znalazł zastosowania. Pewne podobieństwa można wskazać jedynie w Białorusi, gdzie nie została jednak zachowana równowaga władz, będąca cechą podstawową czystego prezydencjalizmu.

 • Jeśli chodzi o semiprezydencjalizm – najbliższe jemu reżimy polityczne to reżimy Rosji, Białorusi, Chorwacji i Rumuni.

 • Głowa państwa nie tylko pochodzi w wyborów powszechnych, ale ma tez duży wpływ na działalność parlamentu i gabinetu.

 • Egzystencja rządu zależy głównie od poparcia głowy państwa. Prezydenci wyposażeni w instytucję weta wobec ustaw.

 • Konstytucja Rosji z 1993 r. wyposaża prezydenta także prawo rozwiązania parlamentu nie tylko w razie niemożności uzyskania poparcia dla kandydatury premiera, ale też w razie uchwalenia wotum nieufności dla rządu lub odmowy wotum zaufania. Decyzja ta może być podjęta po upływie roku od dnia wyborów.

 • Głowa państwa przesądza też samodzielnie o tym, czy przyjąć rezygnację gabinetu, czy ją odrzucić. - prezydent – pełna kontrola nad funkcjonowaniem parlamentu i gabinetu

 • Prezyd. – ma konstytucyjny obowiązek „zabezpieczenia zgodnego funkcjonowania i współdziałania naczelnych organów władzy państwowej”

Styl dziłania Borysa Jelcyna – podobieństwo do autorytaryzmu

 • Praktyka odwoływania się do wyborców gdy głowa państwa chce ograniczyć uprawnienia parlamentu (referendum w Rosji 1993)

 • Brak prodemokratycznej kultury politycznej, ustanowienie semiprezydencjalizmu, wykorzystywanie demokracji bezpośredniej w walce z parlamentem - wszystko to zwiększa niebezpieczeństwo wyeliminowania parlamentu i zahamowania procesu demokratyzacji.

 • Typ prezydentury: silna - srt. 80 konstytucji mówi o podejmowaniu [rzez prezydenta wszelkich dziłań zmierzających ku ochronie suwerenności i niepodległości państwa, a także jego spójności. Prawo wydawania dekretów, sprzeciwu wobec decyzji parlamentu oraz możliwość rozwiąznia parlamentu przed terminem wówczas, gdy na lini większość parlamentarna – głowa państwa rodzi się konflikt

 • Prezydent – ma prawo zwoływać posiedzenia rządu, ustalać ich porządek i im przewodniczyć; uprawniony jest do uchylenia aktów normatywnych rządu, gdy samodzieln8ie uzna ich niezgodność z konstytucją, ustawami lub własny,i dekretami – nawet wówczas gdy są one aprobowane przez większość parlamentarną.

 • brak tradycji demokratycznych

Podobne prace

Do góry