Ocena brak

Charakterystyka podstaw nawiązania pracy

Autor /Faust Dodano /07.12.2011

 1. Uwagi ogólne.

Do nawiązania stosunku pracy w administracji publicznej w dużej mierze stosuje się przepisy KP i KC, niektóre kwestie w pragmatykach urzędniczych uregulowano jednak odrębnie (jest to regulacja wyprzedzająca w stosunku do KP)

Regulacja z KP i KC:

 • Zakres informacji, których żądać może pracodawca od pracownika,

 • Forma nawiązania stosunku pracy,

 • Sposób składania oświadczeń woli,

 • Warunki pracy i płacy.

Regulacje z pragmatyk urzędniczych:

 • Normy dotyczące przesłanek zatrudnienia i skutków ich niezachowania,

 • Tryb zatrudnienia.

Zgodnie z art. 211 KP pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie danych osobowych obejmujących:

Pracodawca ma prawo żądać również:

 • Imiona i nazwiska dzieci (jeśli to konieczne ze względu na szczególne uprawnienia pracownika),

 • Numer PESEL,

 • Innych danych osobowych pracownika (jeżeli wynika to z przepisów rangi ustawowej):

 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

 • Zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo z winy umyślnej,

Pracodawca nie może żądać innych danych osobowych!

Inne niż wymienione dane mogą być przedstawione pracodawcy wyłącznie z inicjatywy kandydata.

Udostępnienie pracodawcy danych następuje w formie oświadczenia.

Pracodawca ma prawo żądać udokumentowania wymaganych danych.

2. Forma nawiązania stosunku pracy.

Ustawodawca wymaga, by umowa o pracę czy każda inna podstawa nawiązania stosunku pracy była zawarta na piśmie.

W tej samej formie winny być dokonywane zmiany warunków umowy, wyboru, powołania i mianowania.

Naruszenie warunku pisemności nie wpływa na skuteczność nawiązania stosunku pracy. Z punktu widzenia skuteczności ( nie prawidłowości )stosunek pracy może być nawiązany również w formie ustnej, czy nawet dorozumianej.

3. Treść podstawy nawiązania stosunku pracy.

Do stosunków pracy w administracji publicznej zastosowanie znajdują przepisy KP dotyczące warunków pracy i płacy. Kształtowanie treści podstawy nawiązania stosunku pracy odbywa się z uwzględnieniem zasad:

 • Uprzywilejowania pracownika -> zakaz pracy i płacy poniżej minimalnych norm ochronnych (np. minimalne wynagrodzenie) oraz maksymalnych norm ochronnych (np. nieprzekraczalny czas pracy)

 • Nie dyskryminowania w stosunkach pracy -> zakaz dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, etc.

Art. 29 KP uzasadnia przyjęcie, że każda podstawa nawiązywania stosunku pracy w administracji publicznej powinna zawierać dwa rodzaje składników:

 • Materialne -> dotyczące warunków pracy i płacy,

 • Formalne -> charakter identyfikujący (dane dotyczące stron), informacyjny (data zawarcia umowy, etc.) albo ustalający (np. rodzaj umowy)

Zasadniczą treścią umowy o pracę czy innej podstawy nawiązania stosunku pracy są dane o charakterze materialno- prawnym:

 • Składniki wynikające bezpośrednio z treści art. 29 KP -> obowiązkowe dla każdej umowy o pracę i innej podstawy nawiązania stosunku pracy:

 • Rodzaj pracy,

 • Miejsce wykonania i termin rozpoczęcia pracy,

 • Wynagrodzenie i składniki wynagrodzenia (wyraźne, bez odesłań).

 • Składniki objęte zakresem odniesienia art. 29 (a nie wyodrębnione jako podstawowe i obligatoryjne):

 • Ustalenie stron,

 • Zgoda pracownika na potrącenia z wynagrodzenia za pracę,

 • Zgoda na przekazywanie wynagrodzenia za pośrednictwem banku,

 • Postanowienia dotyczące przerywanego czasu pracy,

 • Wydłużenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez pracodawcę.

W tym zakresie strony umowy mają dużą swobodę kształtowania treści stosunku, ograniczeni są jedynie celem dla którego został zawiązany stosunek pracy oraz bezwzględnym charakterem niektórych przepisów prawa.

 • Składniki wynikające z prawa pracy w rozumieniu art. 9 KP -> zwłaszcza z postanowień układów zbiorowych pracy i regulaminów wynagrodzenia.

 • Przenikanie do umowy indywidualnej korzystniejszych rozwiązań z przepisów KP, układów zbiorowych pracy lub regulaminu wynagrodzenia,

 • Mamy tu do czynienia ze ścisłym powiązaniem indywidualnego stosunku pracy z instytucjami zbiorowego prawa pracy.

 • Składniki wynikające z zasad współżycia społecznego albo mające swe źródło w ustalonych zwyczajach:

 • Przyjęte w zakładach pracy zwyczaje takie jak np. zabezpieczenie odzieży pracownika przez zakład pracy w czasie wykonywania pracy.

Zawarcie z pracownikiem umowy o pracę przewidującej zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy nie może powodować ustalenia jego warunków pracy i płacy w sposób mniej korzystny w stosunku do pracowników wykonujących taką samą lub podobną pracę w pełnym wymiarze czasu (z uwzględnieniem proporcjonalności np. wynagrodzenia)

Na pracodawcy, z mocy art. 29§3 KP ciąży obowiązek informowania pracownika na piśmie (indywidualnie do każdego pracownika, nie później niż w ciągu 7 dni od zawarcia umowy o pracę) o:

 • Obowiązującej dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,

 • Częstotliwości wypłaty wynagrodzenia za pracę,

 • Urlopie wypoczynkowym,

 • Długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę,

 • Sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności,

Podobne prace

Do góry