Ocena brak

CHARAKTERYSTYKA I PRZYKŁADY GOSPODARSTW POMOCNICZYCH

Autor /Witold Dodano /09.12.2011

Gosp pom ->jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo częścią jednostki budżetowej ( tzw. działalnością uboczną ). Winno być ono samowystarczające chociaż może otrzymywać dotacje przedmiotowe z budżetu.

Gosp pom-> tworzy kierownik jednostki budżetowej po uzyskaniu zgody :

w przypadku gospodarstwa pomocniczego państwowej jednostki budżetowej - właściwego ministra, kierownika urzędu centralnego lub wojewody

w przypadku gospodarstwa pomocniczego samorządowej jednostki budżetowej - zarządu jednostki samorządu terytorialnego.Gospodarstwo pomocnicze wpłaca do budżetu 50 % osiągniętego zysku.

Podstawą gospodarki finansowej gospodarstwa pomocniczego jest plan finansowy obejmujący :

1)przychody

2)wydatki - koszty

3)rachunek wyników

4)stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetem

W planie finansowym gospodarstwa pomocniczego wyszczególnia się :

a)przychody własne

b)dotacje

c ) wydatki na wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń

W formie gosp. pomocniczego prowadzone są zazwyczaj : ośrodki szkoleniowe, warsztaty szkolne.

Podobne prace

Do góry