Ocena brak

CHARAKTERYSTYKA CZYNNOŚCI BANKOWYCH

Autor /Wojciech98 Dodano /14.12.2011

A) MAJĄCYCH CHARAKTER OBLIGATORYJNY,

B) MAJĄCYCH CHARAKTER FAKULTATYWNY.

1. Czynności obligatoryjne to:

a) przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów

b) prowadzenie innych rachunków bankowych (do pkt. a i b: przedsiębiorcy, przedsiębiorstwa państwowe, przedstawicielstwa zagranicznych podmiotów, osoby fizyczny prowadzące działalność – ROR, rachunek pomocniczy, lokaty terminowe; oraz osoby fizyczne ie prowadzące działalności gospodarczej – rachunek oszczędnościowy, oszczędnościowo-rozliczeniowy, lokaty terminowe)

- rachunki powiernicze- dla osób prowadzących inwestycje, aby środki były wydawane w częściach przeznaczonych na określone cele

c) udzielanie kredytów (dla banków i instytucji kredytowych unijnych (u nas nie ma) – w Polsce tylko banki mogą udzielać kredytów!)

d) udzielanie gwarancji bankowych (dla banków; sytuacja gdzie bank gwarantuje wypłatę określonej sumy jeżeli dłużnik nie płaci wierzytelności)

e) emitowanie bankowych papierów wartościowych (uprawniony do emisji w celu pozyskania dodatkowego kapitału na własne potrzeby – wydatki, inwestycje)

f) przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych (należy posiadać konto bankowe, aby z tego skorzystać, rozliczenia gotówkowe – przekazanie środków do kasy, bezgotówkowe – polecenie zapłaty, czeki rozrachunkowe)

g) wykonywanie innych czynności przewidzianych wyłącznie dla banku w odrębnych ustawach (określane przez inne przepisy)

2. Czynności fakultatywne to:

a) udzielanie pożyczek pieniężnych (zbliżone do kredytów, ale nimi nie są, mogą być nie oprocentowane, nie muszą być na określony cel)

b) operacje czekowe i wekslowe (regulowane ustawą „prawo wekslowe i czekowe”, posługują się nimi tylko bank)

c) wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu (zajmują sie tym nie tylko banki, duża konkurencja w tym segmencie usług)

d) terminowe operacje finansowe (zajmują się tym banki i domy maklerskie)

e) nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych (factoring;, inne podmioty też się tym zajmują)

f) przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejmowych

g) wykonywanie czynności obrotu dewizowego (na podstawie przepisów prawa dewizowego w następstwie operacji exportowo-importowych)

h) udzielanie poręczeń (działalność zbliżona do udzielania gwarancji bankowych, podstawą są przepisy prawa cywilnego)

i) wykonywanie czynności zleconych, związanych z emisją papierów wartościowych

Czynności bankowe – podstawowe zasady:

  1. Oświadczenia woli składane z związku z wykonywaniem czynności bankowych mogą być wyrażone za pomocą elektronicznych nośników danych 
  2.  Związane z czynnościami bankowymi dokumenty mogą być sporządzane za pomocą elektronicznych nośników informacji, jeżeli dokumenty te zostaną w sposób _______ utrwalone i zabezpieczone
  3. Jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej formie pisemną, uznaje się, te czynności dokonane w formie, spełnia wymagania formy pisemnej

Podobne prace

Do góry