Ocena brak

Charakterystyka chwastów - Kanianka macierzankowa

Autor /Odys Dodano /05.10.2011

Cuscuta epithymum(L.) Murr.

Jest rośliną jednoroczną, roz-mnażającą się z nasion i wegetatywnie. Na silnie rozgałęzionych łodyżkach znajdują się wielokwiatowe pęczki drobnych, 4-5-krotnych kwia-tów o zrośniętych płatka.ch korony i działkach kielicha. Dwukomorowe kuliste torebki nasienne zawierają w każdej komorze po 2 nasiona okrąg-ławe, szarobrunatne, drobne, o nie-równej powierzchni. Nasiona kanian-ki są bardzo lekkie (masa 1000 na-sion wynosi 0,3-0;S g) toteż mogą być przenoszone przez wiatr. Jedna rośli-na może wydać około 2500 nasion, a nawet więcej. Nie tracą one zdolności kiełkowania po przejściu przez prze-wód pokarmowy zwierzęcia i mogą być rozsiewane za pośrednictwem zwierząt żywionych paszą zachwa-szczoną kanianką. W glebie mogą. leżeć kilka lat, zachowując zdolność kiełkowania.

Młode siewki kanianki wytwarzają długie łodyżki, których wolne końce poruszają się, zataczając szerokie ko-ła, w poszukiwaniu rośliny - żywiciela. Skoro ją już znajdą owijają się wokół jej pędu i od strony żywiciela wytwa-rzają ssawki, którymi wnikają w głąb jego tkanki. Po usadowieniu się ka-nianki na roślinie - żywicielu korzonki siewek bardzo szybko obumierają.

Niektóre gatunki roślin wytwarzają pewne związki chemiczne, które dzia-łają przyciągająco na łodyżki ka-nianki.

W wydajnych, bujnych zespołach łą-kowych kanianka występuje raczej rzadko, gdyż częste koszenie runi utrudnia jej rozwój. Jeśli zaś wystę-puje w zbiorowiskach roślinnych, to lepiej rozwija się w latach suchych i ciepłych, a gorzej w dżdżystych i chłodnych. Na pastwiskach brak jej zupełnie, gdyż nie znosi ona przygry-zania i udeptywania.

Rośliny opanowane przez kaniankę nie nadają się na paszę dla zwierząt. Kanianka zawiera w świeżej masie glikozyd kuskutynę, która wywołuje zatrucie zwierząt. Toksyczne działa-nie kanianki jest szczególnie szkodli-we dla zwierząt w okresie, gdy roślina ta wytwarza nasiona. W razie licz-niejszego pojawienia się kanianki w runi łąkowej opanowany przez nią płat łąki należy przeorać głęboko, na 25-30 cm, uprawić ponownie i obsiać mieszanką roślin motylkowatych i traw.

Podobne prace

Do góry