Ocena brak

Charakter prawny zasad ogólnych k.p.a. i ich treść

Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011

Zasady sformułowane w k.p.a. powinny być traktowane jak obowiązujące normy prawne, wobec czego ich naruszenie jest równoznaczne z naruszeniem prawa, a co za tym idzie naruszeniem praworządności.

1.Zasada legalizmu działania administracji publicznej – polega ona na tym, że organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa. Zasada ta łączy się z zasadą konstytucyjną , że organy administracji publicznej działają w granicach i na podstawie przepisów prawa. Sądy administracyjne oceniają działanie administracji na podstawie zasady legalizmu.

2.Zasada ogólna praworządności – polega na tym, że organ administracji publicznej jest zobowiązany do tego, by postępowanie w sprawie administracyjnej było prowadzone zgodnie z prawem mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli.

3.Zasada prawdy materialnej (obiektywnej) – polega na tym, że organ podejmuje wszelkie kroki niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy. Ustawodawca przyjmuje, że warunkiem koniecznym jest uprzednie poznanie faktów, by można było prawidłowo zastosować normę prawną.

4.Zasada załatwiania spraw – organ podejmuje wszelkie niezbędne kroki do załatwienia sprawy

5.Zasada uwzględniania z urzędu interesu społecznego i interesu obywatela – zasada ta oznacza, że przy załatwianiu sprawy ( wydawaniu decyzji) organ jest zobowiązany brać obie te przesłanki pod uwagę.

6.Zasada pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa – oznacza ona, że organy administracji publicznej obowiązane są tak prowadzić postępowanie, aby pogłębiać zaufanie obywateli do organów państwa oraz świadomość i kulturę prawną obywateli.

7.Zasada informowania – polega na tym, że organy mają obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na zakres ich praw i obowiązków w postępowaniu. Organy czuwają , aby strony nie poniosły szkody z tytułu nieznajomości prawa. W tym celu udzielają im niezbędnych informacji, wyjaśnień i wskazówek oraz pouczeń o środkach zaskarżania.

8.Zasada pogłębiania świadomości i kultury prawnej obywateli – odnosi się do stylu administrowania, organy mają pogłębiać zaufanie, chodzi tu o kulturę administrowania.

9.Zasada czynnego udziału strony w postępowaniu (art 10 kpa)- polega na tym, że organy administracji publicznej mają obowiązek zapewnienia stronom czynnego udziału w postępowaniu ( w każdym jego stadium). Przed wydaniem decyzji należy umożliwić stronie wypowiedzenie się na temat przedstawionych jej zarzutów i żądań.

10Zasada przekonywania – zgodnie z tą zasadą organy administracji publicznej są zobowiązane wyjaśnić stronom motywy, jakimi kierują się przy załatwianiu sprawy, aby w miarę możliwości nie sięgać do środków przymusu. Mają one za zadanie przekonać stronę o słuszności decyzji ( motywy te znajdują się w rozstrzygnięciu decyzji, uzasadnieniu).

11.Zasada szybkości i prostoty postępowania – organy powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się środkami prostymi, zmierzającymi do szybiego jej załatwienia.

12.Zasada ugodowego załatwiania spraw - ustawa nakłada na organy obowiązek namawiania stron ( muszą być co najmniej dwie strony) do zawarcia ugody.

13.Zasada pisemności – oznacza, ze sprawy należy załatwiać w formie pisemnej. Formą pisemności sprawy są akta sprawy ( są urzeczywistnieniem tej zasady).Decyzje doręcza się stronom na piśmie, wyjątek: organ może załatwić sprawę ustnie, gdy przemawia za tym interes strony i przepis prawa to przewiduje( np. pomoc społeczna w nagłych wypadkach), jednakże z decyzji ustnej należy sporządzić protokół na piśmie.

14.Zasada dwuinstancyjności w administracji – oznacza ona, że co do zasady, każda sprawa może przechodzić tok instancji (I,II), ale tylko na wniosek strony. Dwuinstancyjność nakazuje porządek instancyjny: najpierw I instancja, następnie II , występuje zakaz wyprzedzania instancji.

15.Zasada względnej trwałości decyzji ostatecznej – oznacza, że decyzja od której nie przysługuje odwołanie w toku administracyjnej instancji – to decyzja ostateczna. Decyzje te podlegają domniemaniu o ich zgodności z prawem. Nie oznacza to jednak, że są całkowicie niezmienialne. Mogą ulec zmianie jeżeli jest to wskazane i przewidziane w KC lub ustawie.

16. Zasada sądowej kontroli decyzji administracyjnej – decyzje mogą być zaskarżane do Sądu Administracyjnego z powodu ich niezgodności z prawem na zasadach określonych w odrębnych ustawach.

Podobne prace

Do góry