Ocena brak

Charakter prawny wznowienia postępowania administracyjnego

Autor /luck25 Dodano /09.08.2011

Wznowienie postępowania jest instytucją procesową stwarzającą prawną możliwość ponownego rozpatrzenia i rozstrzygnięcia sprawy adm.. zakończonej decyzją ostateczną, jeżeli postanowienie w którym ona zapadła było dotknięte kwalifikowaną wadliwością procesową. Wznowienie postępowania następuje z urzędu, czyli w tym wypadku możemy mówić o odwołalności decyzji, bo organem właściwym do wznowienia postępowania jest organ, który wydał decyzję w ostatniej instancji, lub też wznowienie to następuje na żądanie strony, czyli będzie to wtedy środek zaskarżenia. Wyjątkowo została dopuszczona dewolucja kompetencji, czyli w takim wypadku, gdy wznowienie postępowania następuje z urzędu i to z inicjatywy organu wyższego stopnia, możemy mówić o wznowieniu postępowania jako o środku nadzoru.

Dopuszczalność wznowienia postępowania opiera się na 2 przesłankach:

*rozstrzygnięcie sprawy decyzją ostateczną,

*wystąpienie jednej z wyliczonych podstaw prawnych wznowienia postępowania.

Wznawia się postępowanie jeżeli:

1) dowody na podstawie których ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne okazały się fałszywe,

2) jest wydanie decyzji w wyniku przestępstwa, wydanie decyzji przez pracownika lub organ adm. państwowej podlegających wyłączeniu, 3) strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowania,

4) ujawnienie istotnych dla sprawy okoliczności faktycznych lub nowych dowodów,

5) wydanie decyzji bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu,

6) zagadnienie wstępne zostało rozstrzygnięte przez właściwy organ lub sąd odmiennie od oceny przy wydaniu decyzji,

7) decyzja została wydana w oparciu o inną decyzję lub orzeczenie sądu, które następnie zostało uchylone lub zmienione,

8) można żądać wznowienia postępowania w przypadku, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z konstytucją, umową międzynarodową lub ustawą, na podstawie którego została wydana decyzja.

Podobne prace

Do góry