Ocena brak

Charakter prawny UE

Autor /Alek Dodano /21.07.2011

Norma konstruującą Unię Europejską to art. 1 TUE. Państwami, które podpisały Traktat z Maastricht były: Belgia, Dania, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia Luksemburg, Portugalia, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy. Był to kolejny etap współpracy państw w Europie.

Art. 1 Traktatu o Unii Europejskiej jest podstawą powołania Unii, jednakże można wysunąć wniosek, że podmiotowość prawna UE ma charakter wtórny i jest podporządkowany woli państw członkowskich.

Unii Europejskiej nie można uznać za państwo, ponieważ nie ma jego atrybutów: nie posiada terytorium, ludności, władzy suwerennej. Wyklucza to podmiotowość UE o charakterze pierwotnym.

Biorąc pod uwagę definicję organizacji międzynarodowej (zrzeszenie państw i innych podmiotów prawa międzynarodowego, osób fizycznych i różnych państw, utworzone w celu wykonywania zadań określonych w statucie”) można wymienić następujące poglądy przeciw uznaniu UE za organizację międzynarodową:

  1. Unia jako taka nie posiada własnych kompetencji (Unia powstawała w wyniku zawarcie umowy międzynarodowej, ale traktat nie wyposażył jej we własne kompetencje – były one przyznane wspólnotom)

  2. Unia nie dysponuje własnymi organami (dotąd Unia posługiwała się organami WE na zasadzie ‘wypożyczenia’. Nie powoływała odrębnych organów od tych które zostały określone w traktatach założycielskich Wspólnot. Jedyny organ, który może być nazywany organem UE to powołana na podstawie art. 4 TUE Rada Europejskakonferencja szefów państw i rządów działająca poza strukturą Wspólnot. Jednakże nie jest ona nazywana organem UE, podejmuje decyzje wyłącznie polityczne, a jej kompetencje nie są prawnie uregulowanej. Status ‘organu’ jest nadany Radzie Europejskiej ponieważ wywiera ona znaczny wpływ na rozwój procesów integracji europejskiej.

  3. Unia Europejska nie posiada osobowości prawnomiędzynarodowej. Unia Europejska nie posiada zdolności prawnej, nie posiada zdolności do działania na płaszczyźnie prawa międzynarodowego, co oznacza, że nie może nabywać praw ani zaciągać zobowiązań. Nie tworzy żadnych norm prawnych, nie zatrudnia personelu, czy też nie może wnosić pozwów ani być pozywaną. Przyznanie podmiotowości prawno międzynarodowej Unii mogłoby stanowić przesłankę do uznania jej za organizację międzynarodową. Brak jest postanowień traktatowych przyznających Unii dobitnie podmiotowość prawno międzynarodową.

Sceptycy będący przeciw uznaniu UE za organizację międzynarodową mówią, że jest transnarodowym system decyzyjnym, pozbawionym nie tylko atrybutów państwowości, ale nawet osobowości prawnej. Traktat o UE nie przyznaje jej statusu osobowości wewnątrzpaństwowej i zdolności prawnej, którą WE posiadają.

Podobne prace

Do góry