Ocena brak

Charakter prawny regulaminu parlamentarnego

Autor /Barnim Dodano /13.12.2011

Regulaminy izb są właściwe do unormowania:

  • ich organizacji wewnętrznej,

  • porządku prac,

  • trybu powoływania i działalności ich organów,

  • sposobu wykonywania konstytucyjnych i ustawowych obowiązków organów państwowych wobec danej izby.

Charakter prawny regulaminów izb jest od dawna przedmiotem sporów w doktrynie. Regulaminy te uchwalane są w formie uchwał danej izby, a nie w formie ustaw. Ma to istotne znaczenie z punktu widzenia autonomii izb, bo uchwały podejmuje każda izba samodzielnie, bez konieczności współdziałania z jakimikolwiek innymi podmiotami, a legalność regulaminu podlega tylko kontroli TK. Skoro art. 112 określa, jakie materie mają się znaleźć w regulaminach, to należy to rozumieć jako ograniczenie zakresu ustawy.

Materie te są niejako „zarezerwowane” do unormowania w regulaminach, a tym samym nie wolno ich normować ustawowo. Tak wyraźne odróżnienie regulaminu od ustawy pociąga jednak za sobą dalsze konsekwencje i sytuuje regulamin na niższym szczeblu hierarchii źródeł prawa. Nie można traktować regulaminów parlamentarnych jako źródeł prawa powszechnie obowiązującego (art. 87 K). w chwili obecnej obowiązują:

- uchwała Sejmu z dnia 30 lipca 1992 r. – regulamin Sejmu RP z licznymi zmianami,

- uchwała Senatu z dnia 23 listopada 1990 r. – regulamin Senatu z licznymi zmianami,

- uchwała Zgromadzenia Narodowego z dnia 6 grudnia 2000 – regulamin Zgromadzenia Narodowego zwołanego w celu złożenia przysięgi przez nowo wybranego Prezydenta RP.

Podobne prace

Do góry