Ocena brak

Charakter prawny Rady Ministrów

Autor /Korneliusz Dodano /13.12.2011

Podstawowe unormowania prawne dot. RM i administracji rządowej zawiera sama Konstytucja (zwłaszcza jej VI Rozdział). Regulacja ustawowa obejmuje w szczególności:

  • ustawę z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (uRM),

  • ustawę z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (weszła w życie 1 kwietnia 1999 r.),

  • ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie,

  • wewnętrzne funkcjonowanie RM określa jej uchwała nr 49 z dnia 19 marca 2002 r. – Regulamin pracy RM.

RM jest jednym z dwu podstawowych organów władzy wykonawczej, istnieje obok Prezydenta jako równorzędny organ konstytucyjny. RM i jej poszczególni członkowie ponoszą odpowiedzialność wobec Sejmu, a także indywidualną odpowiedzialność konstytucyjną przed TS. RM jest organem kolegialnym, ale większość jej członków to zarazem odrębne, jednoosobowe organy konstytucyjne o własnym zakresie kompetencji.

Podobne prace

Do góry