Ocena brak

Charakter prawny ministra

Autor /Korneliusz Dodano /13.12.2011

Istotą urzędu ministra jest specjalizacja przedmiotowa – każdy minister realizuje odpowiednią część zadań rządu jako całości. Obecnie zadania te są ujęte w formę działów administracji rządowej, zdefiniowanych przez ustawę z 1997 roku. Urząd ministra ma charakter polityczny, bo o powołaniu na ten urząd decydują względy polityczne.

Każdy minister jest zarazem członkiem RM, ma więc prawo do uczestniczenia w posiedzeniach rządu, obejmujące m.in. prawo przedstawiania własnego stanowiska i prawo głosowania. Jest on też obowiązany do inicjowania i opracowywania, w zakresie własnego działania, polityki rządu, przedkładania inicjatyw i projektów aktów normatywnych na posiedzeniach RM.

Na ministrze, jako członku rządu, spoczywa obowiązek realizowania polityki ustalonej przez RM i wynikający stąd obowiązek lojalności politycznej, tzn. reprezentowania w swych wystąpieniach stanowiska zgodnego z ustaleniami podjętymi przez rząd oraz realizowanie polityki ustalonej przez rząd. Sytuacja prawna wszystkich ministrów jest taka sama.

Podobne prace

Do góry