Ocena brak

Charakter prawny dowodu osobistego

Autor /Iwo Dodano /22.12.2011

Dowód osobisty to dokument osobisty stwierdzający tożsamość.

Osoba, która jest obywatelem polskim i zamieszkuje w Polsce oraz ukończyła 18 lat ma obowiązek posiadania dowodu osobistego.

Dowód osobisty może też posiadać osoba, która ukończyła 15 lat i pozostaje w stosunku pracy lub nie zamieszkuje wspólnie z osobami, pod których władzą rodzicielską lub opieką się znajduje- tzw. dowód tożsamości.

Dowód osobisty wydany osobie pełnoletniej jest ważny 10 lat od daty wydania, a wydany osobie, która nie ukończyła 18 lat - tylko 5 lat.

Dowód osobisty wydany osobie po 65 roku życia jest ważny bezterminowo.

Dowody wydaje się po uiszczeniu należnej opłaty, która pokrywa koszty jego wydania.

Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek jego wymiany w przypadku:

  • Zmiany danych,

  • Uszkodzenia, zniszczenia,

  • Upłynięciu terminu jego ważności.

W przypadku zagubienia należy niezwłocznie powiadomić organy gminy, które do czasu wyrobienia nowego dowodu wydaje stosowne zaświadczenie.

W razie znalezienia zagubionego dowodu również należy o tym poinformować organy. Istnieje obowiązek zwrotu dowodu w przypadku:

  • Zgonu,

  • Utraty obywatelstwa

Podobne prace

Do góry