Ocena brak

CERTYFIKAT

Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013

Zaświadczenie (dowód, dokument) będące urzędowym świadectwem stwierdzającym stan faktyczny. Pojęcie to używane jest głównie w odniesieniu do dokumentów morskich, ekonomicznych i w handlu zagranicznym. C. potwierdzają m.in. prawo do: 1) wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności; 2) roszczenia określonych świadczeń (płatności); 3) własności lub współwłasności określonego majątku (np. spółki kapitałowej); 4) eksportu lub importu określonych towarów.

Do najważniejszych c. zalicza się: 1) c. okrętowy - dokument rejestracyjny stanowiący dowód przynależności państwowej morskiego statku handlowego, wydawany przez organ prowadzący rejestr statków; uprawnia on do używania bandery danego państwa i jest najważniejszym dokumentem okrętowym; 2) c. bezpieczeństwa - dokument stwierdzający przeprowadzenie przez właściwe organy inspekcji dotyczącej stanu urządzeń technicznych, np. na statku; 3) c. pochodzenia towarów (przywozowy, wywozowy) - dokument wymagany przy imporcie (eksporcie) towarów, wystawiany jest przez konsulat państwa importującego bądź przez eksportera.

Przedstawienie świadectwa pochodzenia towarów jest obowiązkowe, gdy przepisy celne przewidują pewne przywileje związane z deklarowanym źródłem pochodzenia (np. zniżki, ulgi celne).; 4) c. ubezpieczeniowy - dokument zastępujący polisę ubezpieczeniową w odniesieniu do partii towarów w transporcie objętym wraz z innymi transportami wspólną polisą generalną; 5) c. akcyjny - świadectwo potwierdzające fakt posiadania akcji przez jego właściciela; 6) c. bankowy - dokument potwierdzający złożenie w banku depozytu terminowego; 7) c. jakości (atest) - dokument zaświadczający określoną jakość produktu lub zgodność wykonania z określonymi normami, wystawiany przez instytucję upoważnioną do oceny jakości towaru; zaświadcza o wdrożeniu przez przedsiębiorstwo systemu zapewnienia jakości.

Podobne prace

Do góry