Ocena brak

Ceny transferowe i raje podatkowe

Autor /majka Dodano /28.03.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie ppt Ceny transferowe i raje podatkowe

Transkrypt

Ceny transferowe i raje podatkowe”

Prezentację
przygotowali:
Agata

Kwiecień 2006

 

Bartczak,
Julia Przeniczna
Wojciech Jóźwiak
Andrzej Soiński

 

Ceny transferowe
 Co

to są ceny transferowe?

 Ceny

transferowe to ceny towarów, usług,
wartości niematerialnych oraz praw do
korzystania
z
własności
intelektualnej
stosowane w transakcjach między podmiotami
powiązanymi kapitałowo i personalnie.Problem cen transferowych był i wciąż jest bardzo
istotny dla międzynarodowych korporacji. Natomiast
jeszcze do niedawna wydawał się on nie dotyczyć
średnich firm krajowych.Jednak obecnie, każda firma prowadząca operacje z
jednostkami powiązanymi w kraju i zagranicą może
znaleźć się w sytuacji, gdy będzie musiała się z nim
zmierzyć.

 Podatnicy

realizujący
z
podmiotami
powiązanymi
transakcje
przekraczające
określone w ustawach o podatkach
dochodowych obroty, zobowiązani są do
sporządzania dokumentacji podatkowych,
opisujących przedmiotowe transakcje.

Dokumentacja cen transferowych


Dokumentacja cen transferowych jest
opisem transakcji. Dostarcza on
informacji o przedmiocie transakcji, roli
podatnika oraz jego kontrahenta,
celach transakcji, sposobie ustalenia
ceny, rentowności transakcji i strategii
działania podmiotów.

Obowiązek dokumentacji


Do dokumentacji zobowiązane są
podmioty zawierające transakcję
z…

Podmiotami
powiązanymi

Podmiotami
mającymi siedzibę
w „raju
podatkowym”

Pojęcie podmiotów powiązanych


Pojęcie
podmiotów
powiązanych
zostało
zdefiniowane w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych. Kwestię tę porusza
także Konwencja Modelowa OECD o unikaniu
podwójnego opodatkowania dochodu i majątku.Zgodnie z obowiązującym prawem, podmiotami
powiązanymi są przede wszystkim spółki krajowe i
zagraniczne, w których relacje kapitałowe jednego z
podmiotów w stosunku do drugiego przekraczają
bezpośrednio lub pośrednio 5% udziałów.Z podmiotami takimi mamy do czynienia w sytuacji,
gdy
jedno
przedsiębiorstwo
bierze
udział
bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu drugim
podmiotem, jego kontroli lub posiada udział w jego
kapitale. Mowa jest w tym przypadku o spółkach
córkach-matkach.O podmiotach powiązanych mówimy także w
sytuacji, gdy te same osoby biorą udział
bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu, kontroli
lub kapitale dwóch przedsiębiorstw (spółki siostry).Transakcje pomiędzy podmiotami
powiązanymi opierają się na
ustalonych przez strony cenach
transferowych. Są to takie ceny,
według których dany podmiot
dostarcza towary lub świadczy
usługi
dla
przedsiębiorstw
powiązanych.

Obowiązek sporządzenia dokumentacji


Obowiązek
sporządzenia
szczególnej
dokumentacji
podatkowej nie dotyczy każdej transakcji. Bierze się pod uwagę
łączną kwotę (lub jej równowartość) wynikającą z umowy, lub
rzeczywiście zapłaconą w roku podatkowym łączną kwotę
wymagalnych w roku podatkowym świadczeń, jeżeli
przekraczają one równowartość:100.000 EURO - jeżeli wartość transakcji nie przekracza 20%
kapitału zakładowego, albo…
30.000 EURO - w przypadku świadczenia usług, sprzedaży lub
udostępnienia wartości niematerialnych i prawnych, albo…
50.000 EURO - w pozostałych przypadkach.
Raj podatkowy
 Raj

podatkowy - termin używany w
odniesieniu do państw, w których przepisy
podatkowe są wyjątkowo łagodne dla
obcokrajowców i kapitału zagranicznego. Raje
podatkowe

wykorzystywane
przez
bogatych przedsiębiorców oraz ich firmy, do
transferowania zysków i unikania płacenia
podatków w krajach macierzystych.Obowiązek prowadzenia szczególnej dokumentacji
podatkowej
dotyczy
również
podatników
dokonujących transakcji, w związku z którymi zapłata
należności dokonywana jest bezpośrednio lub
pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce
zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub
w kraju stosującym szkodliwą konkurencję
podatkową (raj podatkowy) - jeżeli łączna kwota
(lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub
rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna
kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń
przekracza równowartość 20.000 EURO.Jakie kraje są uznawane za raj podatkowy określił
Minister Finansów w Rozporządzeniu z dnia 16 maja
2005 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów
stosujących szkodliwą konkurencję podatkową dla
celów podatku dochodowego od osób prawnych
(Dz.U.2005.94.791), które weszło w życie z dniem
14 czerwca 2005 r..Wymieniono w nim szereg dość egzotycznych
krajów i terytoriów, których systemy podatkowe
uznane są za konkurencyjnie szkodliwe.

Raje podatkowe


Księstwo Andory,
Anguilla - Autonomiczne
Terytorium Zależne Zjednoczonego
Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej,
Antigua i Barbuda,
Aruba - Terytorium Autonomiczne
Królestwa Niderlandów,
Wspólnota Bahamów,
Państwo Bahrajnu,
Barbados,
Belize,Bermudy - Terytorium Zależne Zjednoczonego
Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,
Brytyjskie Wyspy Dziewicze -Terytorium Zależne
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej,
Wyspy Cooka - Autonomiczne Terytorium
Stowarzyszone z Nową Zelandią,
Wspólnota Dominiki,
Gibraltar - Terytorium Zależne Korony Brytyjskiej,
Grenada,
Guernsey / Sark / Alderney - Terytoria Korony
Brytyjskiej,
Hong-Kong - Specjalny Region Administracyjny
Chińskiej Republiki Ludowej,


Jersey - Terytorium Korony
Brytyjskiej,
Kajmany - Terytorium Zależne
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej
Brytanii i Irlandii Północnej,
Republika Liberii,
Księstwo Liechtensteinu,
Makau - Specjalny Region
Administracyjny Chińskiej Republiki
Ludowej,
Republika Malediwów,
Wyspy Man - Terytorium Korony
Brytyjskiej,
Republika Wysp Marshalla,
Republika Mauritius,
Księstwo Monako,

Montserrat - Terytorium Zależne
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej
Brytanii i Irlandii Północnej,
Republika Nauru,
Antyle Holenderskie - Terytorium
Autonomiczne Królestwa
Niderlandów,
Niue - Autonomiczne Terytorium
Stowarzyszone z Nową Zelandią,
Republika Panamy,
Niezależne Państwo Samoa,
Republika Seszeli,
Federacja St. Christopher i Nevis,
St. Lucia,

St. Vincent i Grenadyny,
Królestwo Tonga,
Turks i Caicos - Terytorium
Zależne Zjednoczonego Królestwa
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,
Wyspy Dziewicze Stanów
Zjednoczonych - Terytorium
Nieinkorporowane Stanów
Zjednoczonych,
Republika Vanuatu.

Raje podatkowe - dla niektórych
transakcji


usługi o charakterze
administracyjnym oraz inne
świadczenia o charakterze
niematerialnym


w następujących krajach:
 Królestwie Belgii,
 Republice Cypru,
 Republice Francuskiej,
 Republice Greckiej,
 Królestwie Niderlandów,
 Republice Kostaryki,
 Republice Federalnej
Niemiec,
 Konfederacji
Szwajcarskiej,
 Zjednoczonych
Emiratach Arabskichtransakcje dotyczące usług
o charakterze finansowym:


w następujących krajach:

Królestwie Belgii,
Królestwie Niderlandów,
Republice Islandii,
Republice Kostaryki,
Republice Węgierskiej,
Księstwie Luksemburga,
Konfederacji
Szwajcarskiej,
Zjednoczonych
Emiratach Arabskich

Metoda „raju podatkowego”


Metoda „raju podatkowego” (w dużym uproszczeniu)
polega na utworzeniu spółki z siedzibą w takim
państwie i wykorzystanie jej jako elementu
transferowania zysków, przez tworzenie fikcyjnych
kosztów działalności. Najpopularniejszą metodą jest
sprzedaż licencji na znaki graficzne, lub praw do
nazw za ogromne sumy, będącymi znaczną częścią
osiąganych zysków. Po uwzględnieniu takiego
kosztu w bilansie przedsiębiorstwa, zmniejsza się
dochód księgowy a tym samym płaci mniejszy
podatek dochodowy.

Dokumentacja cen transferowych


Zgodnie z art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnicy
dokonujący transakcji z podmiotami powiązanymi i podmiotami z rajów podatkowych
są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej takiej (takich) transakcji,
obejmującej:
określenie funkcji, jakie spełniać będą podmioty uczestniczące w transakcji
(uwzględniając użyte aktywa i podejmowane ryzyko) - tzw. analiza funkcjonalna,
określenie wszystkich przewidywanych kosztów związanych z transakcją oraz formę i
termin zapłaty,
metodę i sposób kalkulacji zysków oraz określenie ceny przedmiotu transakcji,
określenie strategii gospodarczej oraz innych działań w jej ramach - w przypadku gdy
na wartość transakcji miała wpływ strategia przyjęta przez podmiot,
wskazanie innych czynników - w przypadku gdy w celu określenia wartości przedmiotu
transakcji przez podmioty uczestniczące w transakcji uwzględnione zostały te inne
czynniki,
określenie oczekiwanych przez podmiot obowiązany do sporządzenia dokumentacji
korzyści związanych z uzyskaniem świadczeń - w przypadku umów dotyczących
świadczeń (w tym usług) o charakterze niematerialnym.Podatnik jest zobowiązany do przedstawienia szczególnej
dokumentacji podatkowej w terminie 7 dni od dnia doręczenia żądania
- na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej.Jeżeli organy podatkowe lub organy kontroli skarbowej określą dochód
podatnika w wysokości wyższej (stratę w wysokości niższej) niż
zadeklarowana przez podatnika w związku z dokonaniem takiej
transakcji i podatnik nie przedstawi tym organom wymaganej przez
przepisy szczególnej dokumentacji podatkowej - różnicę między
dochodem zadeklarowanym przez podatnika a określonym przez te
organy opodatkowuje się stawką 50%. Jeżeli jednak przedstawi taką
dokumentację, to różnica w postaci dookreślonego dochodu zostanie
opodatkowana "normalną" podstawową stawką podatkową 19%.

Kontrola dokumentacji


Jeżeli zatem wystąpi konieczność doszacowania dochodu,
organ podatkowy zastosuje jedną z metod określonych w
Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 października
1997 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów
podatników w drodze oszacowania cen w transakcjach
dokonywanych przez tych podatników (Dz. U. Nr 128,
poz.833), tj.:metodę porównywalnej ceny niekontrolowanej, lub
metodę ceny odsprzedaży, lub
metodę rozsądnej marży "koszt plus", lub
metodę zysku transakcyjnego.

(Katalog zamkniety!!!)

Metoda porównywalnej ceny
niekontrolowanejPolega ona głównie na dokonaniu porównania ceny
ustalonej w transakcjach zawartych pomiędzy
podmiotami powiązanymi z ceną stosowaną w
porównywalnych transakcjach przez podmioty
niezależne. W związku z tym, metoda ta może być
stosowana jedynie w przypadku transakcji ściśle
porównywalnych ze sobą

Metoda odprzedaży
 Metoda

odprzedaży polega na obniżeniu ceny
określonej w transakcji danego podmiotu z
podmiotem niezależnym, dotyczącej dóbr lub
usług nabytych uprzednio przez ten podmiot
od podmiotu z nim powiązanego, o marżę
ceny odprzedaży.

Metoda rozsądnej marży
(„koszt plus”)
W

tej metodzie marżę ustala się poprzez
odwołanie się do poziomu marży, jaką ten
sam podmiot stosuje w porównywalnych
transakcjach z podmiotami niezależnymi, lub
marży
stosowanej
w
porównywalnych
transakcjach przez podmioty niezależne.
Zastosowanie tej metody polega przede
wszystkim na ustaleniu podstawy kosztowej,
do której dolicza się marżę.

Metody zysku transakcyjnego
 Metody

zysku transakcyjnego polegają na
określaniu dochodów na podstawie zysku,
jakiego
racjonalnie
mógłby
oczekiwać
podatnik uczestniczący w transakcji.

 Należy

pamiętać, iż użycie tej metody
dopuszcza się jedynie w przypadku, gdy nie
można określić dochodów za pomocą
podstawowych metod szacunku.

 Choć

został nałożony na podatników nowy
formalny obowiązek, to „nie wolno bać się”
transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli w
istocie stosowane przez podatnika ceny w
tych stosunkach nie odbiegają od warunków
rynkowych.Takie podejście prezentowane jest również przez sądownictwo
- np. w jednym z wyroków Naczelny Sąd Administracyjny w
Gdańsku (I S.A./Gd/790/99) stwierdził, iż "sam fakt powiązań
gospodarczych nie może rodzić ujemnych skutków
podatkowych dla podmiotów powiązanych choćby jeden z nich
korzystał ze szczególnych ulg w podatku dochodowym.
Przeczyłoby to wolności gospodarczej, która m.in. polega na
tworzeniu podmiotów specjalistycznych wzajemnie się
uzupełniających.
Kontakty
handlowe
między
takimi
powiązanymi podmiotami nie muszą być podyktowane
unikaniem lub ograniczeniem opodatkowania, a mogą mieć na
celu wyłącznie obniżenie kosztów działalności, podział
obszarów działalności, bądź zapewnienie pewności obrotu."Z jednej strony ustawodawca nałożył obowiązek
szczegółowego dokumentowania transakcji z podmiotami
powiązanymi i z podmiotami zasadzonymi w rajach
podatkowych, niemniej jednak z drugiej strony jeżeli
transakcja taka ma miejsce, ale jest przeprowadzona na
warunkach rynkowych, to mimo, iż są spełnione przesłanki do
sporządzenia takiej dokumentacji, to jej niesporządzenie nie
skutkuje zagrożeniem opodatkowania doszacowanego przez
organ dochodu 50% stawką podatkową (tego doszacowania
po prostu nie ma). Czyli jeżeli mamy ceny rynkowe i
prowadzimy na dużą skalę np. handel z podmiotami
powiązanymi i z podmiotami z rajów podatkowych, to
niespełnienie obowiązku zawartego w art. 9a nie przynosi
negatywnych dla podatnika konsekwencji w wymiarze
podatku.

Dziękujemy za uwagę 

 Agata Bartczak
 Julia Przeniczna
 Wojciech Jóźwiak
 Andrzej Soiński

Podobne prace

Do góry