Ocena brak

Centralizacja i decentralizacja

Autor /Zbyszko Dodano /25.11.2011

Zasada centralizacji polega na tym, że w określonej sferze właściwości (kompetencji rzeczowej) system organów administracji jest zorganizowany w ten sposób, ze podejmowanie decyzji należy wyłącznie do organów wyższych. Organy niższe mają jedynie pozycję organów przygotowujących rozstrzygnięcia. Wtedy zbiega się koncentracja z centralizacją (mówi się wówczas o centralistycznym systemie organizacji administracji).

Odmianą systemu centralistycznego może być taki system, iż rozstrzygnięcie należy wprawdzie do organów niższych szczebli, ale organy te, podejmując rozstrzygnięcia, są podporządkowane poleceniom i dyspozycjom organu wyższego. Centralizacja wiąże się nierozłącznie z hierarchicznym podporządkowaniem organów administracji niższych szczebli organom wyższym.  

Decentralizacja- jest to przesunięcie ciężaru administrowania na organy niższych szczebli (dekoncentracja) połączone z wyposażeniem tych organów w samodzielność i względną niezależność. Przez decentralizację rozumie się taki system organizacji administracji, w którym organy niższe nie są hierarchicznie podporządkowane organom wyższego stopnia. Prowadzi to do samodzielnego, wolnego w określonym zakresie od ingerencji organów wyższych, wykonywania administracji.

Decentralizacja ma– w porównaniu z centralistycznym systemem- określone zalety, które jednak nie zawsze muszą występować. Do zalet decentralizacji zalicza się:

-zbliżenie podmiotu decydującego do załatwianej sprawy; dotyczy to przede wszystkim decentralizacji terytorialnej,

-lepszą możliwość kierowania procesem decyzyjnym wskutek kierownictwa na podstawie mniej skomplikowanej organizacji,

-większą przejrzystość, która prowadzi do szybszego i lepszego poznania wad i ich źródeł,

-mniejsze obciążenie pionowego przepływu informacji,

-zwiększenie poczucia odpowiedzialności związane z gotowością jej ponoszenia dzięki lepszemu poznaniu całokształtu podejmowanych rozstrzygnięć,

-zwiększenia potencjału wprowadzania nowości.

Decentralizacja nie oznacza pełnej niezależności, gdyż chociażby zasada praworządności wymaga jednolitego stosowania prawa w całym państwie. Dlatego z systemem administracji zdecentralizowanej wiąże się instytucja nadzoru. Organy administracji zdecentralizowanej poddane są nadzorowi.

Podobne prace

Do góry