Ocena brak

Cena i kurs walutowy a efektywność transakcji

Autor /tedi Dodano /18.03.2011

Podstawowym kryterium podejmowania decyzji w działalności gospodarczej jest jej efektywność. Najogólniej mówiąc, przez efektywność danej działalności gospodarczej rozumiemy uzyskanie w danym czasie efektów wyższych od nakładów. Ogólnym kryterium efektywności działalności gospodarczej jest wielkość zysku.Dotyczy to, oczywiście, również działalności w sferze handlu zagranicznego, czyli efektywności transakcji eksportowo - importowych.  

Kryterium efektywności transakcji eksportowej, w przypadku eksportu kryterium tym jest więc wielkość zysku eksportowego, rozumianego jako różnica między ceną dewizową przeliczoną na złote według aktualnego kursu i krajowymi kosztami produkcji eksportowanego wyrobu, można to zapisac wg wzoru:

Ze= CdxKw-Kp gdzie Ze

- jednostkowy zysk eksportowy,

Cd- cena dewizowa w walucie obcej, Kw- kurs walutowy w zł na jednostkę waluty obcej,

Kp- jednostkowy koszt produkcji wyrobu wraz z kosztami dystrybucji na terytorium kraju produkcji Eksporter jest oczywiście zainteresowany tym, aby różnica między ceną dewizową przeliczoną na złote i ponoszonymi kosztami była jak najwyższa. Jak wynika z powyższego wzoru, różnicę tę określają trzy czynniki: cena dewizowa, poziom kursu walutowego i krajowe koszty produkcji. Eksporter jest zawsze zainteresowany wzrostem kursu walutowego, gdyż oznacza to- przy danych cenach i kosztach- zwyżkę zysku eksportowego.

Kryterium efektywności transakcji importowej jest wysokość zysku importowego, czyli zysk importowy (Zi) można zapisać:

Zi=Ck-CdxKw,

Gdzie CK- krajowa cena importowanego wyrobu. Wielkośc zysku importowanego ulega obniżeniu w wyniku konieczności opłacenia cła, podatków i podniesienia ewentualnych dodatkowych opłat. Importer jest także zmuszony pokryć koszty handlowe transakcji lub zapłacić należne pośrednikowi marże lub prowizje.Dla importera korzystnym rozwiązaniem jest niski kurs walutowy(a także niska cena dewizowa). Podstawą decyzji w kwestii podjęcia i zakresu realizacji transakcji importowo

- eksportowych są:

cana dewizowa, cena(koszt) krajowy i kurs walutowy .

Cd – ceny dewizowe to ceny występujące w transakcjach zawieranych na rynku międzynarodowym. Są one zbliżone do obiektywnie kształtujących się cen światowych.

W konkretnych transakcjach handlu zagranicznego ceny dewizowe mogą odchylać się od cen światowych ze względu na:

1)Zróżnicowanie jakościowe wyrobów dot. Głównie wyrobów przetworzonych

2)Warunki transakcji np. cena obejmuje koszty transportu ”Ct”

– zdecydowana większość transakcji zawieranych na rynku międzynarodowym rozliczana jest wg cen transakcyjnych

Eksport:

Ct > kp - transakcja opłaca sie dla eksportera

Ct < kp - transakcja nie opłaca sie dla eksportera

Import:

Ck > Ct – transakcja opłaca się dla importera

Ck< Ct - transakcja nie połaca się dla importera

Transakcje exportowe mogą być jednak rozliczane wg cen wewnętrznych. W sytuacji tej poziom uzyskiwanych cen transakcyjnych nie pokrywa kosztów produkcji. Różnicę pokrywa wówczas państwo (subsydia) lub firma z własnych środków stosując dumping.

Podobne prace

Do góry