Ocena brak

Cena

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.04.2011

Charakterystyka

Cena (łac. pretium) to określona wartość, wyrażona w pieniądzu, przy której dwie strony transakcji (sprzedający i kupujący) są gotowi do wymiany towaru. Inne definicje ceny:

 • Cena - wstępnie ustalona zapłata za określone dobro lub usługę,
 • Cena - koszt, który musi być poniesiony w momencie zakupu,
 • Cena - pieniężny wyraz wartości,
 • Cena - pewna wartość, z której musi zrezygnować dana osoba w zamian za nabycie jednostki dobra.

Cena - to suma, za którą dany zasób może być bezpośrednio nabyty. Wchodząc w jego posiadanie, właściciel nabywa tytuł do przeszłego strumienia kapitału, jakiego ten zasób może dostarczyć. ( D.Begg, S. Fischer, R. Dornbusch 2003, s.366)


Cena to cena za jaką nabywa się i sprzedaje dobra kapitałowe. Ceny powinny pokrywać wszystkie społecznie niezbędne wytwarzania, powinny by ustalone na takim poziomie, który zapewni pełne rozdysponowanie produkowanych dóbr konsumpcyjnych, nie dopuszczając do powstania braków lub nadwyżek. (P. Samuelson, D. William, E. Nordhaus 1995, s.195)

</div>

Ceny koordynują decyzji producentów i konsumentów na rynku. Wyższe ceny powodują zmniejszenie zakupów oraz zachęcają do produkowania. Niższe ceny pobudzają konsumpcję i skłaniają do zmniejszania produkcji. Ceny są kołem napędowym mechanizmu rynkowego. (P. Samuelson, D. William, E. Nordhaus 1995, s. 60 )


Bibliografia:

Funkcje ceny

 • Informacyjna - polega na tym, ze ceny są parametrem docierającym do wszystkich podmiotów gospodarczych, zrozumiałym dla nich, pozwalającym określić wielkość dochodów pieniężnych, oraz pobudzającym do określonego działania. Ceny informują nabywcę, o ile zmniejszą się jego zasoby pieniężne, jeśli dokona zakupu danego dobra, natomiast sprzedawcę informują o tym o ile wzrośnie jego dochód, gdy dokona sprzedaży
 • Redystrybucyjna(podział) - ceny są narzędziem podziału dóbr i usług, oraz przesuwania dochodów od jednych grup społecznych do innych i do państwa|budżetu państwa również, w zależności od struktury nabywanych dóbr i usług oraz struktury i poziomu cen. Państwo również dokonuje redystrybucji dochodów za pomocą cen, przez zróżnicowane obciążenie cen podatkami i cłami, lub też dotuje pewne gałęzie gospodarki.
 • Symulacyjna(bodźcowa) - cena to narzędzie oddziaływania na dostawców i odbiorców- im wyższy jest poziom cen, tym większa jest opłacalność produkcji. Niższy poziom cen natomiast, zniechęca producentów i powoduje ograniczenie produkcji. Wyższy poziom cen powoduje również, że producenci podnoszą wartość użytkową swoich wyrobów. Jeżeli natomiast chodzi o konsumentów, to wyższa cena skłania ich do obniżenia spożycia, a niższa stymuluje jego wzrost. Przy pomocy cen Państwo może stymulować wzrost spożycia niektórych wyrobów, oraz regulować poziom dochodów realnych w społeczeństwie.

Rodzaje cen

 • Producenta - to cena, po której można nabyć towar bezpośrednio od wytwórcy,
 • Hurtowa - czyli cena pośrednia (bez marży),
 • Detaliczna - obejmuje wszystkie koszty produkcji, marketingu i dystrybucji(cena hurtowa + marża detaliczna),
 • Urzędowe - inaczej regulowane, ustalane przez organy państwa,
 • Maksymalne - pozbawiają strony możliwości umownego ustalenia ceny ponad określoną wartość,
 • Minimalne - pozbawiają strony możliwości umownego ustalenia ceny poniżej określonej wartości,
 • Wynikowe - stosowane są wówczas, gdy uprawniony organ wiążąco ustalił, w jaki sposób sprzedawca ma ustalić cenę, przy odpowiednim stosowaniu przepisów o cenie sztywnej lub maksymalnej,
 • Sztywne - ceny sztywne sprawiają, że produkt sprzedawany jest po takiej samej cenie wszystkim nabywcą kupującym go na takich samych warunkach i w takich samych ilościach,
 • Wolnorynkowe - kształtują się swobodnie w oparciu o prawo popytu i podaży,
 • Równowagi - cena, przy której popyt na dane dobro jest równy jego podaży.

Ponadto w stosunkach umownych objętych działalnością marketingową, występuje wiele odmian cen, opartych na parametrach ekonomicznych i funkcjach gospodarczych. Można tu wymienić takie ceny, jak:

 • Cennikowa,
 • Zbytu,
 • Zaopatrzenia,
 • Limitowa,
 • Ryczałtowa,
 • Rynkowa,
 • Sezonowa,
 • Stała,
 • Transakcyjna,
 • Wyjściowa,
 • Nowości,
 • Krocząca,
 • I inne.

Cena jest cechą każdej transakcji, bez względu na jej rodzaj. Nawet w przypadku niektórych usług publicznych, za które nie płaci się bezpośrednio, występuje cena. Jest ona również zawarta w podatkach nakładanych na obywateli. Takie produkty czy usługi określa się jako nongoods. Cena ze względu na postać transakcji może przybierać różne formy. Możemy mówić o:

 • cenie sensu stricto, kiedy nabywca kupuje określone dobro lub usługę,
 • cenie sensu largo, obejmującej zarówno cenę sensu stricto, jak też czynsz, taryfę, składkę członkowską, wynagrodzenie, podatek, stopę procentową i honorarium.

Proces kształtowania cen

Najszybszym i najbardziej efektywnym sposobem zapewniającym firmie ociągnięcie maksymalnego zysku jest prawidłowe ustalenie ceny. Prawidłowa cena może zwiększyć zysk szybciej niż zwiększenie rozmiarów sprzedaży, ale źle ustalona cena może zmniejszy go równie szybko. Trafne ustalenie ceny likwiduje lukę między kosztami wewnętrznymi firmy a zewnętrznym popytem oraz umożliwia osiągnięcie przewagi pozycyjnej.


Optymalna cena produktu- jest tym, co łączy marketingowa|strategie marketingowe i produktowa|produktowe oraz określa w długim okresie prawdopodobieństwo istnienia firmy w ramach ograniczeń tworzonych przez strukturę kosztów i rynek.


Przedsiębiorstwa ustalają ceny w oparciu o:

Podobne prace

Do góry