Ocena brak

Cele przedsiębiorstwa

Autor /Alana Dodano /03.05.2011

 

We współczesnym życiu gospodarczym, mamy do czynienia z różnymi jednostkami albo - inaczej mówiąc - z podmiotami , względnie organizacjami gospodarczymi. Wszystkie te jednostki łączy to , że są związane z gospodarką. Przedsiębiorstwa (wraz z chłopskimi gospodarstwami rolnymi i domowymi) są podstawowymi podmiotami gospodarczymi, stanowiąc kościec całego systemu gospodarczego.

Pojęcie przedsiębiorstwa nie jest jednolicie definiowane i w wielu podręcznikach możemy znaleźć szereg interpretacji. Jest to spowodowane przez kilka czynników :

  • przemiany w przedsiębiorstwach

  • usytuowanie firmy na rynku, jej formy i własności

Zdefiniujmy więc przedsiębiorstwo:

I)Przedsiębiorstwo jest jednostką (podmiotem) prowadzącą, motywowaną chęcią uzyskania korzyści majątkowych , działalność gospodarczą, mającą na celu zaspokojenie potrzeb innych podmiotów życia społecznego przez wytwarzanie produktów i usług przy czym działalność ta prowadzona jest na własne ryzyko właściciela.

Natomiast J. Lisak (1939) zdefiniował przedsiębiorstwo jako jednostkę gospodarczą z przedsiębiorcą na czele , prowadzącym interes na własne ryzyko celem osiągnięcia jak największego zysku , przy czym gospodarstwo domowe właściciela jest oddzielone od majątku przedsiębiorstwa.

Często jako synonimu przedsiębiorstwa używa się słowa „firma”. jest to szerokie rozumienie pojęcia firmy. Pod pojęciem firmy może funkcjonować wiele przedsiębiorstw, przy czym każde z nich musi mieć jakiś dodatek w nazwie i w logo , odróżniający go od różnych przedsiębiorstw tej samej firmy.

Możemy ująć przedsiębiorstwo w trzech aspektach:

  • organizacyjnym - definitywne oddzielenie zarobkowania od pracy w gospodarstwie domowym. O. Lange (w tym aspekcie) definiuje przedsiębiorstwo jako zespół ludzi uprawiających w sposób systematyczny działalność zarobkową.

  • prawnym - (tzn. osobowość prawna) umożliwia występowanie firmy jako podmiotu obrotu cywilnego z prawem zawierania umów i zaciągania zobowiązań.

  • ekonomicznym - będący w ścisły związku w ukształtowaną w gospodarce kapitalistycznej kategorią przedsiębiorcy , właściciela zasobów potrzebnych do prowadzenia danego rodzaju działalności.

Ważną własnością przedsiębiorstwa jest to , iż ulega ono dość częstym zmianom (aby utrzymać się na rynku), unowocześnieniom produkcji , łączności , automatyzacji. Przedsiębiorstwo musi rozwijać swoją działalność poprzez badania marketingowe rynku.

2)Przedsiębiorca - jest to kluczowa postać w przedsiębiorstwie, jest on głównym czynnikiem sprawczym w przedsiębiorstwie i motorem postępu ekonomicznego. Osoba przedsiębiorcy od zawsze była przedmiotem zainteresowań ekonomistów. Według A.Smitha przedsiębiorcę cechowała przede wszystkim umiejętność oszczędzania i mobilizowania kapitału. J. Schumpeter stwierdził , iż przedsiębiorca dynamizuje gospodarkę , przeprowadzając ciągłe inwestycje. Spełnia on istotne funkcje organizatora produkcji , tzn. łączenia i kombinowania różnych przedmiotów i różnych sił , będących w zasiegu naszego oddziaływania.

Ciekawostką jest stwierdzenie , iż „przedsiębiorcy tworzą raczej chaos na rynku , niż wywołują jego ruch w kierunku równowagi”.

Przedsiębiorca wg. J. Lisaka powinien wyczuwać , odkrywać, pobudzać potrzeby ludzkie, stawiać do dyspozycji nowe środki zaspokojenia starych potrzeb, winien być pionierem i zdobywcą. Krótko określił rolę przedsiębiorcy Griffin , jako kogoś kto podejmuje działania objęte mianem przedsiębiorczości i podejmuje ryzyko.

a) Możemy wymienić kilka najważniejszych cech kształtujących przedsiębiorcę, a mianowicie :

Przedsiębiorcy pełnią ważne zadania w gospodarce, np:

Zastanawiać może , które z cech mają charakter wrodzony , a które wykształtowały się poprzez doświadczenie oraz pracę.

 

b)W zależności od rodzaju literatury możemy stwierdzić , iż menedżer może być a nawet często jest przedsiębiorcą. Pogląd , że funkcje przedsiębiorcy spełniają zawodowi menedżerowie , nie jest tu wszakże powszechny. Niektórzy autorzy twierdzą , że przedsiębiorcami mogą być jedynie właściciele przedsiębiorstwa.

 

3)Przedsiębiorczość - (wg. P. Druckera) jest sposobem zachowania się przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa , pod którą rozumie się gotowość i zdolność do podejmowania i rozwiązywania w sposób twórczy i nowatorski nowych problemów. Przedsiębiorczość może wyrazić się we wszystkich dziedzinach działalności przedsiębiorstwa np: w szybkiej realizacji postępu techniczno - organizacyjnego.

W pojęciu przedsiębiorczości mieści się pojęcie ekspansywności , przez którą rozumiemy stawianie sobie ambitnych zadań , których realizacja prowadzi w krótkim czasie do szybkiego rozwoju i znacznej poprawy sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa. Ekspansywność to silne dążenie do dorównania najlepszym firmom na świecie , a nawet wysunięcia się przed nie i możemy to porównać do zwiększonej przedsiębiorczości związanej z większym ryzykiem.

a) innowacyjność - jest traktowana przez niektórych jako „samodzielna cecha przedsiębiorstwa i przedsiębiorcy”. Wg P. Druckera „Innowacja jest specyficznym narzędziem przedsiębiorczości”. Innowacyjność może się realizować we wszystkich dziedzinach działalności firmy. Innowacyjność i ekspansywność , czyli wykazywanie silnej dążności do rozwoju i rozbudowy , jest głównym parametrem napędzającym nie tylko firmy , ale i gospodarkę, która zaczyna dopasowywać się do gospodarki krajów Unii Europejskiej.

b)Głównymi cechami przedsiębiorczości są :

  • dynamiczny i sprawny rozwój przedsiębiorstw

  • nowe możliwości na rynku konsumenta

  • w warunkach silnej konkurencji większa możliwość przebicia na rynek

c) Przedsiębiorczość oraz innowacyjność wiąże się z dużym ryzykiem.

Według Griffina „Przedsiębiorczość jest tak ryzykowna ponieważ tak niewielu spośród tak zwanych przedsiębiorców wie co robi..” To ryzyko jest dość często nieodzowne , gdyż powoduje dużą aktywność firmy na rynku , a tym samym częstszy napływ gotówki do przedsiębiorstwa. Wiadome jest , iż jeżeli przedsięwzięcie jest bardziej ryzykowne , to musi przynosić większy „zastrzyk” finansowy (artykuł z Rzeczpospolitej)

Podobne prace

Do góry