Ocena brak

Cele organizacji

Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012

Dopasowanie organizacji do otoczenia wymaga takiego określenia celów, które pozwalałyby w maksymalnym stopniu skorelować możliwości i potencjał organizacji z potrzebami i wymaganiami otoczenia.

Każda organizacja posiada pewien zestaw wartości ukierunkowujących sposób myślenia o jej przyszłości- ten zestaw, określany jako misja, jest dopiero podstawą do formułowania wizji i celów organizacyjnych.

W każdej organizacji mamy faktycznie do czynienia z wielością celów komplementarnych, hierarchicznie uporządkowanych.

Na szczycie hierarchii odnajdujemy te zamierzenia, których realizacja powinna doprowadzić do zapewnienia organizacji możliwości przetrwania i zrównoważonego rozwoju poprzez adaptację do wymogów otoczenia i kreatywnego wykorzystania wszelkich dostępnych zasobów i pojawiających się możliwości, przy czym w procesie określania celów podstawowych trzeba brać pod uwagę dynamikę zmian otoczenia. Cele główne organizacji charakteryzują się odpowiednim poziomem ogólności dzięki czemu jest możliwe elastyczne korygowanie przyjętych założeń.

Cele pośredniego rzędu związane są z realizacją funkcji na rzecz otoczenia, odnoszą się więc do spodziewanych potrzeb i wymogów. Spełnienie tego warunku pozwala na realizację własnych celów organizacji.

Cele najniższego rzędu, o charakterze operacyjnym, odnoszą się do konkretnych działań i przedsięwzięć realizacyjnych.

Prawidłowo sformułowane cele mają elementarny wpływ na szanse rozwojowe organizacji nadając jednolity kierunek działaniom wszystkich członków organizacji – pozwalają na zgranie lub podporządkowanie celów jednostkowych lub grupowych nadrzędnemu celowi organizacyjnemu.

Oceniając długofalowe cele główne można wskazać podstawowe kryteria świadczące o przyjęciu poprawnych założeń:

  1. zgodność z wymogami otoczenia oraz dostępnymi zasobami,

  2. przyjęcie horyzontu czasowego odpowiedniego dla organizacji danego typu,

  3. wewnętrzną spójność układu celów,

  4. wykonalność,

  5. określenie poziomu dopuszczalnego ryzyka.

Podobne prace

Do góry