Ocena brak

CELE MAKROEKONOMICZNE POLITYKI GOSPODARCZEJ

Autor /Edmund Dodano /17.06.2011

Wyróżnia cztery podstawowe:

1. Cele systemowe;

2. Cele strukturalne;

3. Cele redystrybucyjne;

4. Cele stabilizacyjne.

Ad. 1

Cele systemowe – to dążenie podmiotów polityki gospodarczej do ustanowienia lub zmiany określonych elementów i rozwiązań systemu gospodarczego. Mogą dotyczyć zarówno układu organizacyjnego gospodarki jak i układu regulacji.W sferze układu organizacyjnego celami systemowymi określa się dążenie do:

- powoływania określonych publicznych systemów gospodarczych;

- zmiany struktury własnościowej gospodarki;

- zmiany z zakresu centralnych decyzji przedmiotowych.W sferze układu regulacji jest to dążenie do realizacji takich celów jak:

- zmiany obowiązujących w ramach danej gospodarki reguł systemu;

- zmiany z zakresu centralnych parametrów regulacyjnych;

- zmiany reguł systemu pobudzania i zasilania podmiotów systemu gospodarczego.

Cele systemowe polityki gospodarczej pojawiają się zazwyczaj wtedy, gdy w gospodarce narastają negatywne zjawiska hamujące rozwój gospodarczy, a organy polityki gospodarczej nie dostrzegają takiego stanu rzeczy w mankamentach systemu gospodarczego.

Ad. 2

Pod pojęciem celów strukturalnych rozumiemy dążenie podmiotów polityki gospodarczej do kształtowania wszelkich proporcji gospodarczych. Cele te są rozwiązywanez innymi celami polityki gospodarczej, np.: cele polegające na dążeniach zmiany elementów układu...........................systemu gosp. wiążą się jednocześnie z dążeniami do zmian strukturalnych w gospodarce. Oznacza to, że cele systemowe pokrywają się w tym przypadku z celami strukturalnymi. Również cele redystrybucyjne są z natury jednocześnie celami strukturalnymi, choć traktowane są jako odrębna grupa celów polityki gospodarczej.

Ad. 3

Istotą celów redystrybucyjnych jest dążenie państwa do korygowania pierwotnych dochodów społeczeństwa.Skala celów redystrybucyjnych zależy w dużym stopniu od aktywności gospodarczej państwa. Jeżeli państwo ma aspiracje do prowadzenia rozbudowanej polityki społecznej i angażowania się w działalność gospodarczą to skala obciążenia podatkowego musi być adekwatna do skali podatków budżetowych. Jeżeli państwo nie ma takich aspiracji i kieruje się ideałami liberalizmu to ogranicza ingerencje pierwotnych podziałów dochodu społeczeństwa.

Ad. 4

Pod pojęciem celów stabilizacyjnych określa się dążenie państwa do:

- wysokiego stopnia wykorzystania czynników wytwórczych;

- stabilnego w czasie poziomu cen;

- równowagi bilansu płatniczego;

- wysokiego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego.Cele stabilizacyjne nie zawsze muszą być zgodne, mogą mieć nawet sprzeczny charakter.

Geneza celów polityki stabilizacyjnej wiąże się z okresem wielkiego kryzysu (1939), kiedy nastąpił nawrót do polityki protekcyjnej i zaistniał interwencjonizm państwowy.

Podobne prace

Do góry