Ocena brak

Cele i Zasady Polityki Zagranicznej

Autor /tadeusz Dodano /27.03.2011

Cele i zasady polskiej polityki zagranicznej określa polska racja stanu .Jest ona tożsama z interesem narodowym.Podstawowe założenia polskiej racji stanu można ująć następująco:-dążenie do wejścia Polski do Unii Europejskiej i NATO,-dążność do wejścia w skład stabilnego systemu bezpieczeństwa,co zakłada współdziałanie z OBWE,NATO,UZE,-utrzymywanie przyjaznych stosunków ze wszystkimi sąsiadami oraz innymi państwami w regionie,-prowadzenie takiej polityki zagranicznej,która jest skoordynowana z partnerami na wschodzie i zachodzie,bez dobrych stosunków z obydwoma głównymi sąsiadami nie ma szans na poważne traktowanie Polski przez społeczność międzynarodową,zachowanie tożsamości narodowej,dziedzictwa kulturowego,-dążność do redukcji sił zbrojnych i uzbrojenia w Eurorpie przez sumienne wykonywanie postanowień gremiów międzynarodowych i dalsze rozbrojenie państw europejskich i pozaeuropejskich.

Polska polityka zagraniczna nie może być budowana na założeniu wiecznej wrogości do Niemiec czy RosjiPolityka państw jest zmienna.Polska zmierza do tego aby istniała pełna swoboda podróżowania,przekraczania granic w sprawach dla obywatela ważnych i w ramach prawa.Chodzi o to,by polskie granice i granice naszych sąsiadów były przepuszczalne tak dalece,jak to jest możliwe.Temu służy integracja Europy,która daje między innymi swobode w przemieszczaniu się ludzi.

To łagodzi konflikty i poczucie izolacji.Inaczej też będą wyglądały kontakty Polonii z krajem.Konkretne zadania,priorytety polskiej polityki zagranicznej są przedstawiane Sejmowi w czasie corocznych wystąpień ministra spraw zagranicznych.Nie ulegają one corocznym zmianom,lecz są precyzowane,uzupełniane.Można je przedstawić następująco:a.)ugruntowanie europejskiej orientacji Polski poprzez stopniowe włączenie się do struktur integracyjnych i sieci współzależności zachodnio-europejskich i północnoatlantyckich.b.)Współtworzenie poprzez OBWE nowego ładu europejskiego i współdziałanie w tworzeniu ogólnoeuropejskiego systemu bezpieczeństwa.Główny jego filar dla Polski to członkostwo w NATO..c.)Konieczne jest rozwijanie dobrych stosunków z sąsiadami Polski,tworzenia trwałych podstaw tych stosunków.

Ze wszystkimi sąsiednimi państwami Polska posiada uregulowania traktatowe wzajemnych stosunków.Wiele jeszcze trzeba pracować nad tym,by traktaty wypełnić treścią przyjaznej współpracy.Główne przeszkody wynikają z obciążeń przeszłości.W Europie wielką wagę przywiązuje się do współpracy regionalnej.I dlatego kolejnym zadaniem przed polską polityką zagraniczną jest rozwój współpracy regionalnej.d.)W tej dziedzinie zostały uczynione znaczne postępy na osi północ-południe a znacznie mniej na wschodniej granicy Polski.

Polska polityka zagraniczna musi uwzględniać cztery wymiary terytorialne:

a.)wymiar globalny,

b.)wymiar kontynentalny,

c.)porozumienie regionalne,

d.)stosunki dwustronne,głównie z sąsiadami Polski.

Podobne prace

Do góry