Ocena brak

Cele, funkcje i zadania adopcji

Autor /Emilian Dodano /31.08.2011

Adopcja umożliwia dziecku wychowywanie się w rodzinie, zapewnia poczucie bezpieczeństwa, przynależności, wzajemnego zaufania i miłości, co ma istotne znaczenie dla prawidłowego rozwoju fizycznego i psychicznego dziecka.

 • Zapewnia dziecku prawidłowe warunki wychowawcze, rozwojowe oraz opiekuńcze.

 • Umożliwia osieroconemu dziecku oraz małżonkom bezdzietnym, na stworzenie pełnej, prawidłowo funkcjonującej, kochającej się rodziny,

 • stanowi drogę wyjścia dla rodziców, którzy nie mogą, bądź nie chcą wychowywać sami swoich dzieci.

Rodzina adopcyjna jest najkorzystniejszą formą opieki dla dziecka, które nie ma możliwości rozwoju w biologicznej rodzinie. Dzięki tej formie opieki można dzieciom osieroconym, porzuconym, bądź pochodzącym z rodzin patologicznych zapewnić możliwość wychowania się w ,,normalnej’’ rodzinie. Głównym dążeniem jest dobo dziecka, polegające na tym, aby mogło się wychowywać w prawdziwej, kochającej rodzinie.

Dobro dziecka to pojęcie niezbyt precyzyjne, dlatego skorzystam z katalogu praw skodyfikowanych w Konwencji Praw dziecka ratyfikowanej przez Polskę w 1991r.

W akcie tym czytamy, że dziecko ma prawo:

 • do nazwiska i obywatelstwa

 • do opieki i pomocy ze strony państwa (zwłaszcza w sytuacji pozbawienia opieki rodzicielskiej)

 • do opieki lekarskiej

 • do ubezpieczenia społecznego

 • do poziomu życia odpowiedniego do rozwoju fizycznego, umysłowego i moralnego

 • do nauki

 • do zabawy i rozrywki

 • do ochrony od dyskryminacji, wyzysku społecznego i poniżania jego godności

 • do specjalnego traktowania i ulg w postępowaniu karnym

Reasumując, dobo dziecka to prawo do traktowania jego osoby w sposób pełnoprawny, prawo umożliwiające do pełnej realizacji jego człowieczeństwa w bezwarunkowej miłości w pełnej rodzinie.

Podobne prace

Do góry