Ocena brak

Cel ostateczny, przedsiębiorstwa i cele operacyjne

Autor /Alana Dodano /03.05.2011

 

Przedsiębiorstwo wytwarza dobra i świadczenia oraz usługi dla innych uczestników gospodarki stosują w tym celu dobra, które zostały wytworzone w innych przedsiębiorstwach we wcześniejszych stadiach procesu gospodarczego tzw. produkcja przeniesiona, a następnie sprzedają różnymi sposobami na rynku zbytu, przetworzone przez siebie dobra i wytworzone usługi, w celu uzyskania dochodu. Różnica między wartością, jaką przedsiębiorstwo uzyskuje za swe usługi, a wartościom przeniesionym w danym przedsiębiorstwie dóbr i czynników produkcji stanowi produkcję dodaną przez to przedsiębiorstwo. Ta właśnie wartość dodana, jeśli jest pozytywna jest do dyspozycji wszystkich uczestników danego przedsiębiorstwa jako źródło ich dochodu. To ta działalność przedsiębiorstwa, nastawiona jest na odpłatne zaspokojenie potrzeb osób trzecich i udostępnianie tym osobom wytworzonych dóbr i usług może być podstawą do stwierdzenia, że, z ogólnogospodarczego punktu widzenia zadanie przedsiębiorstwa polega na pokrywaniu zapotrzebowania społeczeństwa na świadczenia gospodarcze. Ale w rzeczywistości gospodarczej produkowanie i sprzedaż wytworzonych dóbr i świadczeń jest dla przedsiębiorstwa z zasady tylko środkiem do osiągnięcia własnego celu, względnie grupy celów, spośród których na czoło wysuwa się zysk. Przedsiębiorstwa muszą swą gospodarczą aktywność opierać na dążeniu do zysku, kutry jest podstawą egzystencji i rozwoju oraz ich uczestników. Tak, więc przedsiębiorstwo powiększając dochód narodowy stara się jednocześnie o to, aby jego udział w tym dochodzie był możliwie największy, czyli aby osiągnęło możliwie największy zysk, będący udziałem przedsiębiorcy w dochodzie społecznym.

Celem ostatecznym przedsiębiorstwa jest zysk, cele operacyjne to? maksymalizacja zysku, zwiększenie wartości przedsiębiorstwa, które może świadczyć o dobrym gospodarowaniu i kondycji firmy.

Podobne prace

Do góry