Ocena brak

Cechy wspólne misteriów Chrystusa

Autor /Grzes00 Dodano /22.04.2011

Całe życie Chrystusa jest Objawieniem Ojca: Jego słowa, czyny, milczenie i cierpienie są sposobami bycia i mówienia. Jezus może powiedzieć: " Kto mnie widzi, widzi Ojca" (J 14,9). Również Ojciec może powiedzieć: "To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie" (Łk 9,35). Nasz Pan stał się człowiekiem, aby wypełnić wolę Ojca (Heb 10,5-7) i nawt najmniejsza z tych tajemnic ukazuje nam "miłość Boga względem nas" (1J 4,9). (KKP 516) Chrystus jest szczytem i pełnią objawienia.

Całe życie Chrystusa jest misterium Odkupienia. To dzieło Odkupienia dokonało się głównie przez krew przelaną na Krzyżu, ale ta tajemnica jest obecna w całym życiu Chrystusa: już we Wcieleniu, przez które stając się ubogim, ubogacił On nas swym ubóstwem (2Kor 8,9); w życiu ukrytym przez posłuszeństwo naprawia nasze nieposłuszeństwo(Łk 2,51); w swoim słowie, które oczyszcza słuchaczy (J 15,3); w uzdrowieniach i egzorcyzmach, przez które "On wziął nasze słabości i nosił nasze choroby" (Mt 8,17); w swoim Zmartwychwstaniu, przez które On nas usprawiedliwia (Rz 4,25). (KKP 517)

Wszystko w życiu Chrystusa jest misterium Rekapitulacji. Wszystko co Jezus uczynił, powiedział i wycierpiał, miało na celu przywrócenie upadłemu człowiekowi jego pierwotnego powołania:

Kiedy On się wcielił i stał się człowiekiem, zrekapitulował On długą historię ludzką i nam przygotował zbawienie w skrócie, w ten sposób, że to co straciliśmy w Adamie, to znaczy obraz i podobieństwo Boże, odnajdujemy to w Chrystusie Jezusie. Dlatego też Jezus doświadczył każdego wieku w swoim życiu, czyniąc przez to możliwą komunię z Bogiem dla wszystkich ludzi . (KKP 518)

Podobne prace

Do góry