Ocena brak

Cechy urbanizacyjne na świecie - KRAJE O NISKIM STOPNIU URBANIZACJI

Autor /Aron Dodano /23.09.2011

Kraje azjatyckie:

1. poza nielicznymi wyjątkami niski stopień urbanizacji

2. tradycyjne społeczności rolnicze i niski stopień industrializacji

spowodowały, że zjawisko odpływu ludności do miast było niewielkie

3. sytuacja uległa zasadniczej zmianie po eksplozji demograficznej .

Narastające rozdrobnienie i przeludnienie wsi powodowało nasilenie się migracji wewnętrznych. Wobec ograniczonych możliwości kolonizacji nowych ziem i emigracji poza granice kraju głównym celem wędrówek stały się duże miasta, przede wszystkim stolice.

Kraje Azji pd. - zach.

1. suchy klimat, rozległe obszary pustynne barierą dla rolnictwa

regiony silnie zurbanizowane: azjatycka część b. ZSRR (szczególnie Syberia). Wiąże się to z konsekwentną polityką państwa dążącego do zagospodarowania tych rozległych ziem poprzez nierzadko przymusowe zasiedlenia. Efektem tego jest wyspowy charakter sieci osadniczej.

Kraje afrykańskie:

dowody niższego poziomu urbanizacji: - słaby poziom rozwoju gospodarczego

- przeszłość kolonialna

W Afryce nie mamy do czynienia z przeludnieniem wsi (w każdym razie nie na taką skalę, jak to obserwuje się w Azji). Przepływ ludności do miast to raczej efekt:

1. psychologicznej atrakcyjności miejskiego stylu życia i tradycji plemiennej = ludzie już zamieszkujący w mieście powinni przyjąć u siebie członków nawet odległej rodziny.

2. upływ ludności do miast nie pokrywa się z zapotrzebowaniem na siłę roboczą stąd też wokół wielu afrykańskich miast, stolic masowo wyrastają dzielnice nędzy.

3. do najsilniej zurbanizowanych należą kraje Afryki Pn.

Są to tereny starego osadnictwa arabskiego i europejskiego na których już przed wiekami istniały cywilizacje miejskie.

Podobne prace

Do góry