Ocena brak

Cechy szczególne norm społecznych

Autor /bomberman Dodano /11.04.2011

Norma to, innymi słowy, ogólnie przyjęta, ustalona reguła, zasada, przepis, prawidło, standard, dyrektywa albo wzór postępowania.

Normą społeczna nazywa się normę regulującą stosunki międzyludzkie na względnie rozległym obszarze i/lub w ciągu życia kilku pokoleń. Wskazuje ona adresatom, Jak powinni postępować w określonych okolicznościach i jakiego postępowania powinni się wystrzegać. Norma definiuje rodzaj i zakres powinności, jakie ciążą na jednostce (i/lub grupie społecznej) w związku z pełnieniem przez nią różnych ról życiowych (zawodowych, rodzinnych, koleżeńskich itp.), i tym samym określa, w jaki sposób powinni się zachowywać członkowie grupy w sytuacjach uznanych za szczególnie doniosłe. Jako wzór (standard) zachowania norma społeczna stanowi kryterium, według którego jest oceniane działanie ludzkie. Działanie zgodne z obowiązującymi normami jest na ogół aprobowane, a nie zgodne — dezaprobowane.

Jako wzór (standard) zachowania norma społeczna stanowi kryterium, według którego jest oceniane działanie ludzkie. Działanie zgodne z obowiązującymi normami jest na ogół aprobowane, a nie zgodne — dezaprobowane.Wielu współczesnych socjologów przyjmuje, że normy społeczne są kulturowo ukształtowanymi definicjami zachowania uznawanego za pożądane. Określają one bowiem, jakie zobowiązania ciążą na:

1 Podstawowym warunkiem istnienia normy społecznej jest to, że członkowie społeczeństwa respektują wzorzec zachowania, który jest w niej zawarty.

2. Normy społeczne funkcjonują w zbiorowościach ludzkich jako elementy pewnych instytucji, systemów kontroli czy organizacji.

3. Ich treść, sposób obowiązywania i stosowania są uwarunkowane całokształtem stosunków społecznych.

4. Normy wyznaczają szczególny rodzaj interakcji wiążącej normodawcę i adresatów oraz ustalają wzajemne relacje między adresatami.

5. Nie są zdaniami w sensie logicznym, nie można im przypisać prawdziwości lub fałszywości. Mogą być twier-dzącymi lub przeczącymi wyrażeniami powinnościowymi, oznajmującymi lub rozkaźnikowymi.

6. Normy wyrażają preferencję w stosunku do pewnego sposobu zachowania się w określonych warunkach, wskazują, co być powinno, jakie zachowanie jest obowiązkowe (nakazane, zakazane, zalecane lub uprawnione).

7. Normy niczego nie opisują ani nie stwierdzają żadnego stanu rzeczy

8. W normach społecznych wyrażają się uznawane wartości, a zarazem stoją one na straży wartości. Chroniąc wartości, normy zawierają w sobie groźbę i obietnicę.W wyniku procesów socjalizacji, adaptacji i interakcji ludzie uznają pewne normy za własne za wewnętrzny głos sumienia. Normy te nazywa się normami zinternalizowanymi.

Podobne prace

Do góry