Ocena brak

Cechy systemu informacyjnego

Autor /Jaro Dodano /29.05.2011

Dziedzinę systemu informacyjnego stanowi przede wszystkim informacja wraz z układami, które ją przetwarzają i przesyłają. Celem działania takiego systemu jest tworzenie „tzw. wyjścia” (output) z dostępną informacją dla każdego członka organizacji. Cele operacyjne formułowane są w odniesieniu do potrzeb zarządzających.

Klasa systemu SI określana jest jako system działalności ludzkiej (human activity system), a więc - system społeczny, na który składają są nie tylko ludzie, ale także składniki sztuczne (dane, środki techniczne) i abstrakcyjne (metody, organizacja).

Rozwiązywane w systemie problemy dotyczyły przez długi czas typowych problemów zarządzania, problemów organizacyjnych, ale coraz częściej odnoszą się do zagadnień humanistycznych. Metody badań współczesnych SI charakteryzuje różnorodność metod. Warto podkreślić, że przeważają metody „twarde” - ilościowe, ale w literaturze przedmiotu daje się zauważyć wzrastająca świadomość potrzeby stosowania „miękkiego podejścia” – jakościowego. W celu zgromadzenia, przetworzenia i zapewnienia odbiorcy odpowiedniej informacji stosuje się wszystkie możliwe metody, techniki, technologie i narzędzia, dostosowane do potrzeb szeroko pojętej organizacji.

Będąc członkami systemu informacyjnego ludzie muszą świadomie i odpowiedzialnie przystosowywać się do nowych celów, potrzeb i wymagań tej adaptującej się i dynamicznej organizacji, ale mogą ją też tworzyć i zmieniać, ponieważ właścicielem systemu może być nie tylko najwyższe kierownictwo, ale i społeczeństwo.

W wielu systemach informacyjnych (IS) badania jakościowe prezentowane są w różnych ujęciach filozoficznych, ale najczęściej jako studia, w których analizie merytorycznej poddawane są dane jakościowe, rozumiane jako wywiady, dokumenty, wyniki obserwacji respondentów, czy też analiza przypadku.

Celem badań jakościowych w tym ujęciu jest zrozumienie i wyjaśnienie zjawisk społeczno-ekonomicznych czy psychologicznych. W jakościowych badaniach psychologicznych w wersji hermeneutycznej rozumienie jest traktowane jako swoista forma wyjaśniania, nazywanego rozumieniem wyjaśniającym, dedukcyjnym lub instrumentalnym (Straś-Romanowska 2000). Studia jakościowe umożliwiają m.in. udzielenie odpowiedzi na pytanie "dlaczego", „po co”, „czy”, „co”, „jak”, „w jaki sposób”, „jakie są”, „które”, po analizie indywidualnych, swobodnych wypowiedzi respondentów, często udzielanych nie wprost. Analiza takich wypowiedzi jest żmudna i czasochłonna, dlatego zwykle badania jakościowe prowadzone są na niewielka skalę, ale mogą stanowić podstawę do postawienia hipotez, które mogą być weryfikowane później w badaniach ilościowych, realizowanych na dużych populacjach.

W badaniach społeczno-ekonomicznych do najczęściej stosowanych metod jakościowych należą zogniskowane wywiady grupowe (FGI) oraz wywiady pogłębione (IDI). Zwykle wykorzystywane są do scharakteryzowania pewnej społeczności (grupy docelowej, np. segmentu rynku) nie tylko pod względem cech ekonomiczno-demograficznych i społecznych, ale i psychologicznych, na przykład pod względem wewnętrznych motywacji, emocjonalnych progów wrażliwości, postaw, ocen jakiegoś zjawiska czy potrzeb wyższego rzędu.

Badania jakościowe przeprowadzane są w wielu dyscyplinach naukowych i praktycznych, przy różnych podejściach teoretycznych i przy wykorzystaniu rozmaitych metod i technik.

Podobne prace

Do góry