Ocena brak

Cechy struktury organizacyjnej

Autor /alpinista Dodano /24.03.2011

Wyróżnia się pięć podstawowych cech (parametrów strukturalnych) struktury organizacyjnej. Należą do nich:

 1. Konfiguracja określająca kształt struktury i rozdrobnienie organizacyjne; przedstawia ona usytuowanie oraz liczbę i rodzaj jednostek organizacyjnych i szczebli zarządzania. Charakteryzuje się poprzez stopień rozbudowania i rozdrobnienia organizacji oraz przez spiętrzenie hierarchii organizacyjnej, a także wskaźnik rozpiętości kierowania.

 2. Centralizacja charakteryzuje rozmieszczenie uprawnień decyzyjnych (władzy) w kwestiach istotnych dla organizacji; określa ona podział lub/i wykorzystanie władzy organizacyjnej. Określa koncentracje uprawnień do podejmowania decyzji na najwyższym szczeblu hierarchii.

 3. Specjalizacja dotycząca podziału pracy oraz dystrybucji obowiązków między jednostki organizacyjne i stanowiska pracy. Dotyczy ona poszukiwania właściwego podziału pracy w organizacji, w celu ograniczenia dowolności i „zawężenia" działalności komórek i stanowisk pracy do racjonalnego poziomu.

 4. Standaryzacja charakteryzuje typowość działań i zachowań w organizacji oraz zwyczajowe rutyny i ujednolicone sposoby postępowania w określonych sytuacjach. Określa stopień ujednolicenia i typizacji sposobów postępowania i zachowań, przejawiający się w jednakowych i powtarzalnych działaniach pracowników w określonych sytuacjach.

 5. Formalizacja określa zakres, w jakim elementy organizacji są zapisane i zarejestrowane w dokumentach organizacyjnych. Odnosi się do całego systemu wzorów i przepisów regulujących postępowanie w organizacji.

Ze względu na przeważający rodzaj więzi organizacyjnej wyróżnia się wśród klasycznych i nowoczesnych typów struktur organizacyjnych następujące struktury:

 • liniową;

 • funkcjonalną;

 • sztabowo - liniową;

 • sztabowo - liniowo - funkcjonalną;

 • macierzową;

 • dywizjonalną;

 • hybrydową;

 • zespołową;

 • zespołowo - łańcuchową;

 • zadaniową;

 • organiczną.

Podział ten uwzględnia rozróżnienie linii i „sztabu" oraz związków funkcjonalnych i zależności służbowych pomiędzy różnymi stanowiskami i jednostkami organizacyjnymi.

Podobne prace

Do góry