Ocena brak

CECHY I FUNKCJE PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO PUBLICZNEGO

Autor /Donald Dodano /23.11.2011

Cechy prawa międzynarodowego

Prawo międzynarodowe dotyczy przede wszystkim wzajemnych stosunków suwerennych państw, które są równe wobec prawa i wzajemnie od siebie niezależne. W stosunkach międzynarodowych nie może więc rządzić zasada panowania jednych państw nad drugimi, lecz musi panować zasada równości. W stosunkach tych nie ma również żadnej władzy, która stałaby ponad państwami. Społeczność międzynarodowa ma więc zupełnie inny charakter niż społeczność wewnątrzpaństwowa.Tworzenie prawa międzynarodowego.

Przymus w prawie międzynarodowym

Brak zorganizowanego, zcentralizowanego aparatu przymusu, który stałby na straży prawa. Mimo to przymus istnieje, ale w innych formach. Każde państwo może występować w obronie naruszonego prawa, stosując wobec państw naruszających prawo różne środki przymusu, dopuszczalne i uznane przez prawo międzynarodowe. Z jednej strony wojna została potępiona jako środek realizowania polityki narodowej, z drugiej strony podejmowane są próby utworzenia międzynarodowego aparatu przymusu (Liga Narodów była pierwszą, nieudaną próbą stworzenia takiej formy). Obecnie instytucją międzynarodową dysponującą prawem stosowania przymusu (sankcji) jest ONZ, lecz tylko w obronie pokoju lub celem jego przywrócenia.

Brak zorganizowanego sądownictwa międzynarodowego

Wszak istnieją różne sądy międzynarodowe: sądy polubowne (arbitrażu), sądownictwo stałe, ale w odróżnieniu od sądów wewnętrznych, sądy międzynarodowe nie są wyposażone w kompetencje przymusową. Kompetencja ich musi się zawsze opierać na zgodzie państw. Z chwilą, gdy kompetencja sądu międzynarodowego (stałego lub arbitrażowego) zostanie w konkretnym przypadku uznana, jego wyrok jest bezwzględnie wiążący.

Stosowanie prawa międzynarodowego i jego moc wiążąca

Wszystkie państwa uznają istnienie prawa międzynarodowego jako prawa i jego moc wiążącą. Do prawa międzynarodowego odwołuje się Karta NZ, która jest podstawowym dokumentem prawnym współczesnych stosunków międzynarodowych.

Funkcje prawa międzynarodowego

Mówiąc o funkcji prawa międzynarodowego, mamy na myśli jego rolę we współczesnym świecie, czyli różnorodne zadania, których realizację ma ono zapewnić. Chodzi więc o to, czego dotyczą normy prawa międzynarodowego, co jest ich przedmiotem. Od strony merytorycznej najważniejszymi zadaniami stojącymi współcześnie przed prawem międzynarodowym jest:

  • utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa

  • zapewnienie pokojowego współistnienia państw o różnych ustrojach społeczno - politycznych

  • zapewnienie postępowego rozwoju stosunków społeczno - gospodarczych na całym świecie

  • przyśpieszenie rozwoju gospodarczego, a przez to przyczynienie się do podniesienia stopy życiowej oraz stopniowego wyrównywania dysproporcji między państwami rozwiniętymi gospodarczo i rozwijającymi się

Od strony techniczno - prawnej można wymienić następujące funkcje prawa międzynarodowego:

- określenie sytuacji państwa w społeczności międzynarodowej (w stosunku do innych państw): prawa zasadnicze państw, czyli prawa przysługujące każdemu państwu od momentu jego powstania

- ustalanie ogólnych zasad postępowania państw we wzajemnych stosunkach: zasada nieagresji i pokojowego załatwiania sporów

- regulowanie konkretnych (zindywidualizowanych) stosunków miedzy państwami: podjęcie zobowiązań sojuszniczych, przyrzeczenie neutralności, udzielenie pomocy gospodarczej

- ustalanie form wzajemnych stosunków: prawo dyplomatyczne

- regulowanie spraw zasięgu władzy terytorialnej poszczególnych państw: ustalenie granic państwowych i ich delimitacja, regulowanie stosunków granicznych

- ustalanie reguł postępowania na obszarach nie podlegających niczyjej suwerenności: na morzu pełnym i przestrzeni kosmicznej

- ustalanie reguł postępowania państwa na jego własnym terytorium (we wszystkich dziedzinach)

- ustalanie zasad postępowania państwa w stosunku do obywateli innych państw (cudzoziemców): odnośnie zasad dopuszczania ich na własne terytorium, prawa wykonywania określonych zawodów

- ustalanie zasad postępowania państw w stosunku do własnych obywateli: odnośnie stosunku do pracy, poszanowania praw człowieka

Podobne prace

Do góry